Наукова діяльність кафедри

 Історія Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Випуск | Випускники | Наукові досягнення | Фотоальбом кафедри | Новини

У 2011-2015 рр. колектив кафедри працював над кафедральною науковою темою «Розвиток України у світі глобалізаційних змін: пріоритети державності, державного управління і місцевого самоврядування» (затверджено Вченою радою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 29.12.2010 р., протокол № 3). Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Іщенко М.П. Державний реєстраційний номер 0111U000766 від 23.02.2011 року. За цією темою готується до друку монографія обсягом більш 10 д.а.
На Вченій Раді університету 29 квітня 2015 року (протокол №8) та на Вченій Раді Навчально-наукового інституту економіки і права 11 березня 2015 року (протокол №6) було затверджено науково-дослідну тему кафедри на 2015-2020 роки «Реформування публічної влади і публічного врядування в Україні: європейські орієнтири та виміри».
Колективом кафедри здійснюються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за такими основними напрямками і темами з державного управління:

  • «Антикризові технології як механізм реалізації цілей державного управління». Виконавці: науковий керівник проф. Іщенко М.П., доц. Самойленко Л.Я., доц. Іщенко О.М. Результатами розробки теми є 4 наукових статті, 2 навчально-методичних посібники та 2 брошури
  • «Розвиток місцевого самоврядування як чинник волевиявлення і самоорганізації населення у громадянському суспільстві». Виконавці: науковий керівник проф. Іщенко М.П., доц. Самойленко Л.Я. Результатами є 25 наукових статей, достроковий захист кандидатської дисертації Л.Я. Самойленко та підготовка навчального посібника: «Територіальне управління і місцеве самоврядування як форма організації влади»
  • «Ліберально-демократичні пріоритети та соціально-політичні і культурологічні фактори інтегрування України в європейське і світове співтовариство». Виконавці: проф. Іщенко М.П., доц. Іщенко О.М., доц. Овчаренко А.О., ст. викладач Подолян Я.В.
  • «Соціальне становлення молоді як активного суб’єкта культурного і політичного оновлення українського суспільства». Виконавці: проф. Іщенко М.П., доц. Самойленко Л.Я., ст. викладач Подолян Я.В.

Кількість виконаних науково-дослідних робіт з державного управління у 2009-2015 рр.:

  • Іщенко М.П., Іщенко О.М., Самойленко Л.Я. «Антикризові технології як механізм реалізації цілей державного управління». Результати – наукові статті, брошури, монографія;
  • Іщенко М.П., Іщенко О.М., «Людина у Всесвіті і світовій цивілізації» Результати – наукові статті, брошури, монографія (2013 р.);
  • Влізло Є.М. «Інвестиційний потенціал України в системі державного регулювання» Результати – наукові статті, брошури, монографія (2012 р.);
  • Іщенко М.П., Самойленко Л.Я. «Розвиток місцевого самоврядування як чинник волевиявлення і самоорганізації населення у громадянському суспільстві». Результати – наукові статті, брошури, захист кандидатської дисертації (24.02.2010 р.), монографія;
  • Гаман П.І. «Теорія та практика державного регулювання розвитку рекреаційної сфери». Результати – наукові статті, брошури, монографія, захист докторської дисертації (2009 р.);
  • Івашова Л.М. «Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір: механізм регулювання та контролю». Результати – наукові статті, брошури, монографія, захист докторської дисертації (25.12.2008 р.).

Проведені науково-практичні семінари: 14 травня 2009 року на тему: «Підготовка державних службовців у контексті адаптації до європейських стандартів» (Черкаси, 2009 р.); 25 березня 2010 року на тему: «Політико-правові і соціально-моральні фактори розвитку державної служби та запобігання корупції в Україні» (Черкаси, 2010 р.); 30 березня 2011 року на тему: «Модернізація інституту державної служби відповідно до потреб політичної і адміністративної реформ в Україні» (Черкаси, 2011 р.); 28 квітня 2012 року на тему: «Пріоритети і напрямки оптимізації законодавчої бази діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування» (Черкаси, 2012 р.); 9 квітня 2013 року на тему: «Інноваційні технології оптимізації систем державного управління і місцевого самоврядування в Україні» (Черкаси, 2013 р.); 16 квітня 2014 року проведено науково-практичний семінар на тему: «Трансформування державної служби і державного управління та їх адаптація до європейських стандартів» (Черкаси, 2014 р.).
Матеріали семінарів надруковані у видавничо-редакційному відділі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та у ФОП Чабаненко Ю.А та передані у бібліотеку у кількості більше ніж 480 примірників і надаються слухачам магістратури у користування; Також 25 квітня 2015 року проведено науково-практичний семінар на тему: «Особливості становлення системи державного управління і місцевого самоврядування в контексті членства України в Європейському Союзі» (Черкаси, 2015 р.).
Під керівництвом професора Іщенка М.П. та доцента Іщенка О.М. слухачі магістратури взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з державного управління. Рішенням галузевої конкурсної комісії, протокол № 2 від 17.02.2010 р. претендентами у переможці були визнані слухачі магістратури спеціальності «Державна служба» Слива Олена Петрівна, Ткаченко Вікторія Петрівна, Лесик Галина Миколаївна.
Друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з державного управління посіла Слива Олена Петрівна. Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Іщенко О.М.