Виховна робота

Планом виховної роботи ННІ економіки і права передбачено проведення великої кількості заходів, а саме:

Виховна робота | Культурно-масова та фізкультурно-оздоровча робота | Тематичні кураторські години | Профорієнтаційна робота

 

Складовою частиною єдиного цілісного процесу становлення людини як особистості є її виховання. Його головні напрямки і їх практична реалізація втілені у концепції національного виховання і духовного відродження

Виховна робота ННІ економіки і права будується на засадах загальнолюдських цінностей і проводиться планово, з урахуванням специфіки вищого навчального закладу взагалі та інституту зокрема.

Вихідними положеннями виховного процесу є принципи національного виховання студентської молоді, які й визначають вимоги до змісту, організації і методів виховання.

З метою досягнення більшої ефективності виховного процесу в ННІ економіки і прав дотримуються принципів єдності національного і загальнолюдського, науковості і професіоналізму, гуманізації, демократизації, безперервності і наступності, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи, гармонізації родинного і суспільного виховання, єдності освіти і виховання.

Задачі виховної роботи в ННІ економіки і права:

— орієнтація на цінності відкритого, демократичного, правового суспільства;

— розвиток українських національних, історико-культурних традицій;

— встановлення позитивної мотивації до професійної та суспільної діяльності;

— подальша гуманізація учбової програми, підвищення ролі соціальних наук;

— підтримка діяльності органів студентського самоуправління;

— залучення студентів до суспільно корисної праці;

— організація участі студентів у культурно-масових заходах, у роботі гуртків художньої самодіяльності;

— залучення студентів до скарбів світової та національної культури, мистецтва;

— контроль за дотриманням студентами елементарної культури поведінки, учбової дисципліни;

— створення умов для повноцінного розкриття творчих здібностей студентів.

В ННІ економіки і права гармонійно розвиваються різноманітні форми виховної роботи:

— «латентне», непряме виховання через учбову, наукову роботу;

— безпосередній виховний вплив на студентів у ході відповідних масових заходів;

— індивідуальна виховна робота зі студентами;

— поза аудиторна виховна робота.

Виховна робота за своєю сутністю є процесом творчим, який вимагає постійного пошуку нового змісту, оновлення форм і методів організації виховного процесу.