Професорсько-викладацький склад кафедри

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Навчально – методичні комплекси дисциплін | Випускники кафедри

Яценко Олександр Володимирович  

image001

Завідувач кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор   

Після закінчення школи в 1991 році зарахований студентом в Черкаський інженерно-технологічний інститут на денну форму навчання. В 1996 році закінчив інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування», та отримав кваліфікацію спеціаліста інженера-механіка. Одночасно навчався на заочному відділенні факультету перепідготовки фахівців цього ж навчального закладу за спеціальністю «Фінанси і кредит» і в 1996 році було присвоєно кваліфікацію економіста.

З вересня 1996 року розпочав трудову діяльність інженером науково-дослідної частини Черкаського інженерно-технологічного інституту, в листопаді того ж року поступив на очне відділення аспірантури, яку успішно закінчив у 1999 році.

З листопада 1999 року Олександр Володимирович працював викладачем кафедри фінансів Черкаського інженерно-технологічного інституту.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію у Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України на тему: «Економічна ефективність виробництва та переробки сировини в АПК України (методика і аналіз)», і йому присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

У лютому 2003 року к.е.н. Яценку О.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

Із 2008 р. по 2014 р. очолював деканат факультету по роботі з іноземними студентами Черкаського державного технологічного університету. За період роботи на посаді декана Олександру Володимировичу вдалося суттєво покращити роботу факультету, підвищити якість проживання та навчання іноземних студентів. Їх кількість за цей період зросла з 46 у 2008 р. до 400 у 2014 р.

У 2015 р. Яценко Олександр Володимирович захистив докторську дисертацію на тему: «Формування потенціалу сталого розвитку і конкурентоспроможності сільських регіонів на інноваційних засадах» у Миколаївському національному аграрному університеті. Йому було присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю: «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

З березня 2015 року призначено на посаду завідувача кафедри фінансів і кредиту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, який веде підготовку фахівців для економіки Черкаського регіону та України.

З вересня 2017 року працює на посаді професора кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Автор понад 80 навчальних і наукових праць, у тому числі чотирьох монографій та 13 статтей в закордонних виданнях і виданнях, які розміщені в міжнародних  науково-метричних базах. Брав участь у виконанні 5 науково-дослідних тем, продовжує навчально-методичну, наукову роботу, веде підготовку аспірантів та здобувачів.

Сфера наукових інтересів ­– сталий розвиток, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність сільських регіонів, стратегія забезпечення інноваційно орієнтованого прогнозування і моделювання розвитку сільських регіонів.

Основні навчальні курси, які велись під час педагогічної діяльності:

Ринок фінансових послуг, зовнішньоекономічна діяльність, економічний аналіз, фінансовий аналіз, фінанси підприємств, економіка підприємства, біржова справа, фінансовий менеджмент.

Основні публікації:

  1. Яценко О.В. Формування конкурентних переваг інноваційно-орієнтованого сталого розвитку сільських регіонів : [монографія] / О.В. Яценко // Черкаси : видавець Чабаненко Ю., 2014. – 478 с.
  2. Яценко О.В. Забезпечення фінансової стійкості спиртових підприємств на основі бізнес-планування / О.В. Яценко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: 2016. – Том 22, №1. – С. 51-61.
  3. Яценко О.В. Сучасний стан та проблеми формування фінансових ресурсів України / О.В. Яценко // Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – 2016. — Випуск 13 (49). – Ч. 1. – Редкол.: відп. Ред. Д.е.н., професор Герасимчук З.В. – С. 227-239.
  4. Yatsenko O.V. Methodical bases of rating of investment appeal of Ukraine rural areas / O.V. Yatsenko O.V. // Ukrainian Food Journal. — 2016. — Volume 5. Issue 2. — p. 387-396.
  5. Яценко О.В. Фінансове забезпечення виробництва в сільськогосподарському підприємництві / О.В. Яценко // Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in Business : monograph  /  L.Kindratska,  K.Pavlov,  L.Shpak, О.Yatsenko  [et.al];  edited  by  V.  Yatsenko  −  «East  West»  Association  For Advanced  Studies  and  Higher  Education  GmbH. Vienna, Austria, 2016. – 18-29 str.
  6. Яценко О.В. Стан грошово-кредитної сфери та проблеми валютно-грошової стабільності в Україні / О.В. Яценко // STRATEGIC ESTIMATIONS AND VECTORS OF UKRAINE’S SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION AND THE WORLD PARTNERSHIP: monograph / edited by V. Yatsenko – Agenda Publishing House. Coventry, United Kingdom, 2017. — 211-221 str.

Уманська Вікторія Григорівна

Уманська В.Г

Доцент кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту, кандидат економічних наук, доцент

У 2004 р. закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит». Отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Кандидат економічних наук з 2010 р. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради в Національному університеті біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, ДК №  063384. Вчене звання доцента отримала у 2013 році.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації — 11 років.

Автор понад 60 науково-методичних праць.

Має досвід роботи в банківській системі. Тимчасово виконує обов’язки завідувача кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту. Член вченої ради ННІ економіки і права.

Викладає дисципліни. «Соціальний аудит та інспектування», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Аудит».

Коло наукових інтересів. аудит фінансових установ, методика економічного аналізу діяльності підприємств, аналіз діяльності окремих показників банківської системи, формування продовольчих підкомплексів України.

 

Мельниченко Олександр Віталійович

професор_Melnychenko_O_V

Доктор економічних наук, професор

2006 р. — закінчив Львівський банківський інститут Національного банку України за спеціальністю «Облік і аудит». Отримав кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

2011 р. – захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2016 р. в Житомирському державному технологічному університеті захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)  та здобув науковий ступень доктора економічних наук.

Працював в системі освіти України на різних адміністративних посадах.

Поряд із викладацькою роботою бере участь в міжнародних проектах. Голова наукової ради Збірника наукових праць «Європейське співробітництво (м. Варшава, Польща). Популяризація України під час зустрічей в Польщі, Болгарії, Німеччині, Чехії.

Викладає дисципліни. «Банківська справа», «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиту», «Облік у банках».

Коло наукових інтересів. Перспективні економічні процеси; суспільна інформація та аудит; розвиток інтелектуального суспільства; сучасні платіжні засоби; суспільні потреби.

Андрусяк Василь Миколайович

Андрусяк В.М

Директор навчально-наукового інституту економіки і права, кандидат економічних наук, доцент 

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. В 2006 році отримав вчене звання доцента на кафедрі економіки та обліку. Має стаж практичної роботи на посаді головного бухгалтера підприємства. Нагороджений грамотою виконавчого комітету Черкаської міської ради.

Викладає дисципліни. «Організація обліку», «Звітність підприємства», «Податковий облік», «Фінансовий облік», «Особливості обліку в галузях економіки»

Коло наукових інтересів. Формування системи управлінського обліку витрат промислових підприємств, облік грошових коштів підприємств.

 

Андрусяк Наталія Олександрівна

Андрусяк Н.Окандидат економічних наук, доцент

Стаж науково-педагогічної роботи понад 13 років. Директор Навчально-наукового центру «Інститут міжнародної освіти», Секретар Вченої ради ЧНУ ім. Б. Хмельницького, вчений секретар спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Викладає дисципліни. «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Облік на підприємствах торгівельного бізнесу».

Коло наукових інтересів. Методика обліку зовнішньоекономічної діяльності, напрями підвищення економічної ефективності виробництва продукції.

Мехеда Наталія Григорівна

Кандидат економічних наук, доцент

Інформація про викладача. Стаж науково-педагогічної роботи 22 роки. Тема дисертаційного дослідження «Організаційно-економічний механізм забезпечення соціальної безпеки». Автор понад 150 наукових праць: 4 монографій, методичних посібників, статей у фахових виданнях тощо. Відповідальна за наукову роботу кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка і фінанси підприємства», «Стратегічне управління підприємством», «Управління потенціалом підприємства», «Фінансовий менеджмент».

Коло наукових інтересів. Безпекові аспекти забезпечення конкурентоспроможності, ситуаційний менеджмент, економічна безпека та її складові, регіональна економіка та управління.

Бутко Наталія Валеріївна

Бутко Н.В.

кандидат економічних наук, ст. викладач

Інформація про викладача. Працює в університеті з 2010 р. Тема дисертаційного дослідження «Формування та використання ресурсного потенціалу підприємств продуктових підкомплексів АПК». Відповідальна за методичну роботу кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту.

Викладає дисципліни: «Підприємництво і бізнес культура», «Ціноутворення», «Управління витратами», «Управлінський облік».

Коло наукових інтересів: перспективи ресурсного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності, напрями поглиблення інтеграційних процесів в обліковій системі України.

Радзіховська Юлія Миколаївна

Радзіховська Юлія Миколаївна

кандидат економічних наук, ст. викладач

У 2005 року закінчила загальноосвітню школу № 24 м. Черкаси.

У 2009 з відзнакою закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» – економічний факультет. Здобула кваліфікацію бакалавра з «Обліку і аудиту». У 2010 –  здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» в Черкаському державному технологічному університеті.(магістратура).

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.02.04 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» у спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького на тему «Інтерфейсна складова системи економічної безпеки вищих навчальних закладів».

Сфера наукових інтересів: облік та аудит; економічна безпека, IT технології;.маркетингові стратегії.

Дисципліни, що викладає: «Облік у бюджетних установах», «Організація обліку в галузях економіки», «Облік на підприємствах малого бізнесу». «Основи наукових досліджень»

Науково-педагогічний стаж – 2 роки.

Лаврова Олена Олексіївна

Лаврова сайт

кандидат економічних наук, ст. викладач

Інформація про викладача. У 2011 році закінчила з відзнакою Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. В 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Бухгалтерська фінансова звітність про страхову діяльність суб’єктів господарювання» за спеціальністю 08.00.09 — бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Працює в університеті з 2019 року. Стаж науково-педагогічної роботи 6 років.

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми та трансформаційні процеси в обліку, аналізі та аудиті.

Викладає дисципліни: Облік зовнішньоекономічної діяльності, Методи й моделі прийняття рішень в аналізі й аудиті, Облік і звітність за міжнародними стандартами, Облік і аудит на підприємствах торгівельного бізнесу, Міжнародні стандарти аудиту.

 
Шафранська Тетяна ЮріївнаШафранська Т.Ю

Ст. викладач

Шафранська Т.Ю. має значний практичний досвід роботи у виробничих та підприємницьких структурах. Відповідальна за організаційну роботу кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту.

Викладає дисципліни: «Економіка», «Організація виробництва», «Підприємництво і бізнес культура», «Організація виробництва».

Коло наукових інтересів. Формування інноваційної стратегії промислового підприємства в умовах адаптації до стандартів ЄС, інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства.

 

Мельниченко Олександр Олексійович

викл. Мельниченко Олександр Олексійович

Викладач

Працює в університеті з 2017 року. Має досвід роботи на керівних посадах підприємств та Черкаської ОДА. Нагороджений почесними грамотами Черкаської ОДА, Черкаської обласної ради, Міністерства культури України; пам’ятними знаками «Черкаській області 600 років», 200 років з дня народження Т. Г. Шевченка», «420 років з дня народження гетьмана Богдана Зиновія Хмельницького». Почесний працівник туризму України.

Дисципліни, які викладає. «Обгрунтування господарських рішень», «Вартісна оцінка підприємств в ринкових умовах», «Економічні аспекти забезпечення якості».

Коло наукових інтересів: впровадження антикризового управління на промислових підприємствах.