Професорсько-викладацький склад

Головна | Професорсько-викладацький склад | Дисципліни кафедри | Наукова діяльність | Наукові здобутки | Досягнення студентів | Випускники | Матеріальне забезпечення ОП | Заходи та новини

 

 

л.о.

Кібальник Любов Олександрівна

завідувач кафедри моделювання економіки і бізнесу,

доктор економічних наук,

професор

У 1991 р. з відзнакою закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія», здобула кваліфікацію «Економіст, викладач політичної економії».

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування ринку агропромислової продукції в трансформаційній економіці України» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

У 2015 р. захистила докторську дисертацію на тему «Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини.

Загальний педагогічний стаж більше 25 років.

Опубліковано понад 150 наукових праць, зокрема: одноосібна монографія, 9 колективні монографії, 2 одноосібних навчальних посібники та 4 у співавторстві, наукові статті у наукових фахових виданнях України, зарубіжних виданнях і наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз та у інших виданнях.

Наукові інтереси: теоретичні розробки та практичне розв’язання проблем трансформації геоекономічного простору; глобальних та геоекономічних зрушень у виробництві; розподілі та перерозподілі світового продукту та доходу; впливу світових фінансових криз на асиметрію світового господарства; соціально-економічних наслідків глобальних трансформацій та механізмів їх регулювання.

Основні навчальні курси: «Університетська економічна освіта», «Методологія та організація наукових досліджень», «Дослідження світових соціально-економічних систем».

Профіль в Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210337198&zone

Профіль в Publonshttps://publons.com/researcher/3050524/liubov-kibalnyk/

Профіль в ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7659-5627

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=tPw46YYAAAAJ

Інші публікації:

 1. Кібальник Л. Моделювання впливу торгівлі з Європейським регіоном на ВВП України засобами кореляційно-регресійного аналізу / Кібальник Л., Тимошенко О. / Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». – 2019. – № 3. – С. 37-46.
 2. Кібальник Л.  Перспективи інтеграції України в європейський економічний простір / Кібальник Л., Войцеховська Г. // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 2. – С. 112-118.
 3. Кібальник Л. Аналіз наслідків виходу Великобританії зі складу ЄС мережно-ентропійними методами / Кібальник Л., Данильчук Г. / Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»». [Електронний ресурс] – 2017. – № 11. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/185
 4. Кібальник Л. Особливості реагування інтеграційного угруповання НАФТА на геоекономічні трансформації / Кібальник Л. // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 4. – С. 97-105.
 5. Кібальник Л. Концептуальний підхід до формування інформаційної безпеки банківських установ в системі економічної безпеки [Електронний ресурс] / Кібальник Л., Напора І. // Ефективна економіка. – 2016. – №12. (Режим доступу до статті: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5303)
 6. Кібальник Л. Аналіз моделей та особливостей світових фінансових криз ХХ сторіччя / Кібальник Л. // Вісник Черкаського університету. – 2016. № 3. – С.53-63.
 7. Кібальник Л.О. Структура та динаміка геоекономічних трансформацій під впливом фінансових криз: Монографія / Любов Кібальник. – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2014 р. – 484 с.
 8. Кібальник Л. О. Моніторинг інвестиційної привабливості країни засобами ентропійного аналізу / Л. О. Кібальник, Г. Б. Данильчук // Моделювання складних систем в економіці і освіті : Монографія / За заг. ред. Кібальник Л. О., Соловйова В. М.– Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2018. – 300 с.
 9. Кібальник Л.О. Мережний аналіз при дослідженні кризових явищ на фінансових ринках / Л. О. Кібальник // Емерджентні методи для емерджентної економіки : Монографія / За заг. ред. Соловйова В. М., Кібальник Л. О. – Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2017. – 324 с.
 10. Kibalnyk L. Modeling of integration processes of Ukraine to EU using random matrix theory / L. Kibalnyk, H. Danylchuk, O. Serdiuk // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga : «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 3. – P. 219–228.
 11. Кібальник Л.О. Перспективи адаптації України до глобальних змін / Л. О. Кібальник // Стратегія участі України у процесах економічної глобалізації: монографія / Є. М. Кирилюк, Л. О. Кібальник, І. І. Кукурудза [та ін.]; за ред. І. І. Кукурудзи. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 168 с.
 12. Кібальник Л. О. Організація інформаційної безпеки банківських установ в системі економічної безпеки / Л. О. Кібальник, В. І. Шульга, І. Ю. Напора // Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О. В., Мігус І. П., Гнилицької Л. В. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А. – Черкаси, 2016. – 466 с.
 13. KIBALNYK Lubow. Instytucjonalne aspekty geoekonomicznych przekształceń w skali region / Lubow KIBALNYK // NAUCZYCIELE I MISTRZOWIE EKONOMII I LOGISTYKI : Ekonomika instytucjonalna wobec problemόw bezpieczeństwa I obronności / Profesor doctor habilitowany Doktor Honoris Causa AON Wactaw STANKIEWICZ. – Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2016. – 466 р.

Підвищення кваліфікації, стажування

 

в.с.

Денисенко Віктор Сергійович

кандидат фізико-математичних наук,

доцент

У 2006 р. закінчив з відзнакою Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Математика» та отримав кваліфікацію магістра математики.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Достатні умови стійкості руху нелінійних механічних систем, які встановлені на основі локально-лінійних апроксимацій» за спеціальністю 01.02.01 — теоретична механіка.

Загальний педагогічний стаж більше 10 років.

Має більше 50 наукових та методичних публікацій.

Наукові інтереси: моделювання та прогнозування динаміки складних систем; стійкість та робастна стійкість неперервних, дискретних, імпульсних динамічних систем та систем в умовах невизначеності і неповноти інформації.

Основні навчальні курси: Фінансові математичні моделі, Електронна комерція, Фінансова математика, Актуарні розрахунки, Теорія випадкових процесів, Вища математика, Математичні методи і моделі ринкової економіки.

Профіль в Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35069350500

Профіль в Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/10547614

Профіль в Publonshttps://publons.com/researcher/1780138/denysenko-s-viktor/

Профіль в Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/V_Denisenko

Профіль в ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-3476-6747

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VTkO-dEAAAAJ&hl=ru

 Інші публікації:

 1. Denisenko, V.S., Slyn’ko, V.I. Interval stability of linear impulsive systems. J. Comput. Syst. Sci. Int. 54, 1–12 (2015). https://doi.org/10.1134/S1064230714050050 (Scopus, Web of Science Core Collection)
 2. Denysenko, V.S. On Technical Stability for Sets of Trajectories of Discrete Systems. Russ Math.64, 54–65 (2020). https://doi.org/10.3103/S1066369X20070075 (Scopus, Web of Science Core Collection)
 3. Денисенко В.С. Робастная устойчивость экономических систем с импульсными управляющими воздействиями // Вісник Черкаського університету, 2015, № 4 (297), с. 114-121.
 4. Денисенко B. С., Слынько В. И. Интервальная устойчивость линейных импульсных систем // Известия РАН. теория и системы управления, 2015, № 1, с. 3-14 http://naukarus.com/intervalnaya-ustoychivost-lineynyh-impulsnyh-sistem
 5. Slyn’ko V. I., Denysenko V. S., Atamas I.V. Stability by the linear approximation of discrete dynamical systems in space  conv Rn//  Communications in Applied Analysis, 22, No. 2 (2018), 187-209. https://acadsol.eu/en/articles/22/2/4.pdf
 6. Атамась В.В., Денисенко В.С., Денисенко В.О. Якісний аналіз нелінійної дифузійної моделі продажу товару з використанням реклами /  В. В. Атамась, В.С. Денисенко, В.О. Денисенко // Вісник Черкаського університету. Серія фізико-математичні науки. – 2018. – №1. – С.99-112.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuFM_2018_1_13
 7. Денисенко В. С.  О технической устойчивости множеств траекторий дискретных систем // Изв. вузов. Матем., 2020, № 7, 63–75. https://doi.org/10.26907/0021-3446-2020-7-63-75
 8. Денисенко В.С. Інструментальні засоби візуалізації даних /З.М. Гадецька, В.С. Денисенко //Методичні рекомендації: для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» (Економічна кібернетика). – Черкаси: Вид. Everest, 2019. 43 с.
 9. Денисенко В.С. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту випускних кваліфікаційних робіт рівня вищої освіти “бакалавр” напряму підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика / З.М. Гадецька, В.С. Денисенко // Методичні рекомендації: для підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». — Черкаси: Вид. Everest, 2016 – 64 с. – Режим доступу до навчального посібника: https://repository.cdu.edu.ua.
 10. Денисенко В.С., Т.Б. Ламзіна, Ю.Є. Тобілевич. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Економіко-математичне моделювання (оптимізаційні методи та моделі)». – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 56 с.
 11. Денисенко В.С. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансова математика». – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 72 с.

Підвищення кваліфікації, стажування

э.м.

Гадецька Зоя Митрофанівна

кандидат технічних наук,

доцент

У 1990 р. закінчила з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Прилади точної механіки».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Побудова інструментальних програмних систем автоматизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій» за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Загальний педагогічний стаж більше 25 років.

Має більше 150 наукових та 98 методичних публікацій.

Наукові інтереси: моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, інформаційні технології та системи, управління ризиками.

Основні навчальні курси: Ризикологія, Статистика, Моделі управління ризиками, Прогнозування соціально-економічних процесів, Інформаційні технології в професійній діяльності, Комп’ютерні системи та мережі, Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі.

Профіль в ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-9994-8488

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=9POmky4AAAAJ&hl=ru

Інші публікації:

 1. Гадецька З.М. Ризикологія / З.М. Гадецька // Навчальний посібник: для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 051 Економіка, 081 Право, 073 Менеджмент рівня вищої освіти «бакалавр».  – Черкаси: Вид. Everest, 2017. – 140 с. – Режим доступу до навчального посібника: https://repository.cdu.edu.ua.
 2. Гадецька З.М. Створення та реалізація  моделі хмарно-орієнтованого освітнього середовища  для закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / Гадецька З.М. // Ефективна економіка. – 2020. –   № 2. Режим доступу до статті: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7635).
 3. Гадецька З.М. Запровадження сучасних персонал-технологій HR-аутсорсингу на підприємстві.  [Електронний ресурс] / Гадецька З.М// Електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук «Інфраструктура ринку» Випуск 39/2020 (Режим доступу до статті: http://www.market-infr.od.ua/uk/39-2020).
 4. Гадецька З.М. Моделювання  підвищення конкурентоспроможності галузі на світовому ринку на основі кластерного підходу [Електронний ресурс]  / Гадецька З.М., Шкапенко В.С.// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. — № 12 (32), 1 т., 81-87. (Режим доступу до статті: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2019/12/5457).
 5. Гадецька З.М. Оцінка ризику банкрутства банків України сучасним методом штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / Гадецька З.М// Економіка і суспільство. – 2019. –   № 20. (Режим доступу до статті: http://economyandsociety.in.ua/journal-20-1/27-stati-20/2679-gadetska-z-m).
 6. Гадецька З.М. Побудова  оптимальної моделі реінжинірингу бізнес-процесів [Електронний ресурс]/ З.М.Гадецька, Ю.Є. Тобілевич  // Економіка і суспільство. – 2018. –   № 19. (Режим доступу до статті: http://economyandsociety.in.ua/journal-19/26-stati-19/2576-gadetska-z-m-tobilevich-yu-e).
 7. Гадецька З.М. Розробка та реалізація моделі інформаційної системи підтримки електронної комерції [Електронний ресурс] / З.М.Гадецька  // Економіка і суспільство. – 2018. –   № 14. (Режим доступу до статті: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-14/21-stati-14/1796-gadetska-z-m).
 8. Гадецька З.М. Створення моделі корпоративного веб-ресурсу підприємства / З.М. Гадецька, Ю.Є. Тобілевіч // Economic and Legal Foundations of the Public Transformations in Conditions of Financial Globalization : monograph / edited by Yu. Pasichnyk − Yunona Publishing, New York, USA, 2018. – 384-393 p. – Режим доступу до монографії: https://drive.google.com/file/d/1elLVFJwg337fZoxKNTUASJMR9_GtH2_7/view?usp=sharing.
 9. Гадецька З.М. Безпека даних і програм/ З.М. Гадецька // Методичні рекомендації: для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 Економіка (Економічна кібернетика). – Черкаси: Вид. Everest, 2018. – 53 с. – Режим доступу до навчального посібника: https://repository.cdu.edu.ua.
 10. Гадецька З.М. Моніторинг рівня фінансової безпеки підприємств сучасними кібернетичними методами / Костяна Я.В., Попадик М.С. / Журнал “Інвестиції: практика та досвід” № 1, 2018. – К.,: ТОВ «ДКС «Центр», 2018. С. 32-35.
 11. Гадецька З.М. Оптимізація фінансового забезпечення інноваційних процесів на малих підприємствах України / З.М. Гадецька, В. Шкапенко // Modern innovative and information technologies іn the development of society: collective monograph / A. Ostenda, T. Nestorenk, and others: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering nd Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 17. —  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2018. –S. 36-45. – Режим доступу до монографії: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/5b4d7f5cedf0261193f98ea627202dd1.pdf.
 12. Гадецька З.М. Управління проектами інформатизації / З.М. Гадецька // Методичні рекомендації: для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізацій «Економічна кібернетика» та «Моделювання економіки і бізнесу». – Черкаси: Вид. Everest, 2017. – 54 с.
 13. Гадецька З.М. Прогнозування динаміки курсів цінних паперів // Financial-economic and innovative support of entrepreneurship development in the spheres of economy, tourism and hotel-restaurant business: collective monograph / V. Yatsenko, S. Pasieka, and others: [Ed. By Doctor of Economic Sciences, Prof. Yatsenko V.M.}. — Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. – С. 401-411. – Режим доступу до монографії: https://drive.google.com/file/d/1qfj8qCRaYJaeWxlSYEKAAc3jo_iJZDit/view?usp=sharing
 14. Гадецька З.М. Використання опціонів, як сучасних інструментів хеджування біржових ризиків / Костяна Я.В., Попадик М.С. / Вісник Черкаського університету № 3. 2016. Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧНУ – 2016. С. 27-33.

Підвищення кваліфікації, стажування

а.б.

Данильчук Ганна Борисівна

кандидат економічних наук,

доцент

У 1992 р. закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Електронно-обчислювальна техніка».

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ентропійний аналіз і моделювання складних соціально-економічних систем» за спеціальністю 08.00.11 —  математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Загальний педагогічний стаж більше 10 років.

Має більше 100 наукових публікацій.

Наукові інтереси: теорія складних систем; моделювання, прогнозування та попередження кризових явищ у соціально-економічних системах.

Основні навчальні курси: Прикладні задачі моделювання економічних процесів, Електронна комерція, Інформаційні системи та технології, Інформатика, Системи моніторингу в економіці, Управління проектами, Економетрика, Вступ до фаху (економічна кібернетика), Моніторинг та моделювання економічних процесів.

Профіль в Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209541581

Профіль в Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/30265293

Профіль в Publons: https://publons.com/researcher/3028773/hanna-danylchuk/

Профіль в Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Hanna_Danylchuk

Профіль в ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-9909-2165

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=bfPE5scAAAAJ

Інші публікації:

 1. Danylchuk, H., Chebanova, N., Reznik, N., Vitkovskyi, Y.: Modeling of investment attractiveness of countries using entropy analysis of regional stock markets, Global J. Environ. Sci. Manage. 5(SI): 227-235, 2019
 2. Danylchuk, H., Kibalnyk, L., Serdiuk, O.: Critical phenomena study in economic systems using a damped oscillations model, CEUR Workshop Proceedings, 2422, pp.211-225 (2019). Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper17.pdf
 3. Kiv, A., Semerikov, S., Soloviev, V.,  Kibalnyk, L.,Danylchuk, H.,Matviychuk, A.: Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics, CEUR Workshop Proceedings, 2422, pp.1-4 (2019) Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper00.pdf
 4. Danylchuk, H., Kovtun, O., Kibalnyk, L., Sysoiev, O.: Monitoring and modelling of cryptocurrency trend resistance by recurrent and R/S-analysis, E3S Web of Conferences 166, 13030 (2020). Режим доступу: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/ pdf/2020 /26/e3sconf_icsf2020_13030.pdf
 5. Semerikov, S., Chukharev, S., Sakhno, S., (…), Bondarenko, O., Danylchuk, H.: Our sustainable coronavirus future, E3S Web of Conferences (2020. Режим доступу: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/26/e3sconf_icsf2020_00001.pdf
 6. Danylchuk, H., Kovtun, O., Opalenko, A.: Assessment of the structural changes under transition of Ukraine towards postindustrial economy, Bulletin of the Cherkassy Bohdan Khmelnytsky National University. Series Economic Sciences. — Issue4.2019. – с.101-112
 7. Данильчук, Г.Б.: Фрактальний та мультифрактальний аналіз сучасного стану світових фондових ринків (Fractal And Multifractal Analysis Of Current State Of World Stock Markets), Modeling and Information Systems in Economics, 2019
 8. Данильчук, Г.Б., Кібальник, Л.О.: Моніторинг інвестиційної привабливості країни засобами ентропійного аналізу, Моделювання складних систем в економіці і освіті : Монографія / за заг.ред. Кібальник Л.О., Соловйова В.М. – Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю, 2018. – с.140-150
 9. Кібальник Л. Аналіз наслідків виходу Великобританії зі складу ЄС мережно-ентропійними методами / Кібальник Л., Данильчук Г. / Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»». [Електронний ресурс] – 2017. – № 11. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/185
 10. Данильчук, Г.Б., Соловйов, В.М., Засядько, О.А.: Застосування методів теорії складних систем при оцінці економічної безпеки підприємства, Емерджентні методи для емерджентної економіки : Монографія / За заг.ред.: Соловйова В.М., Кібальник Л.О. – Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2017. – С. 167-174
 11. Данильчук, Г.Б.: Прогнозні можливості ентропійних показників складності, Атуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України : Монографія / За ред О.І.Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2017. – С. 206-216
 12. Danylchuk, H., Kibalnyk L., Serdiuk O.: Modeling of integration processes of Ukraine to EU using random matrix theory, Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M.Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2017. – Vol. 3. – P. 219-228
 13. Данильчук, Г.Б., Соловйова, В.В.: Використання ентропії перестановок для передпрогнозного аналізу кризових явищ на фондовому ринку, Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». — №3.2016. – С.127-133
 14. Данильчук Г.Б., Кононенко Ю.С. З думкою про майбутнє, Вища школа. – 2016. — № 4(141). – С. 93-100.

Підвищення кваліфікації, стажування

ю.е.

Тобілевич Юлія Євгенівна

старший викладач 

У 1992 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Математика».

Загальний педагогічний стаж більше 25 років.

Має більше 20 наукових та методичних публікацій.

Наукові інтереси: економіко-математичні методи та моделі дослідження економічних процесів.

Основні навчальні курси: Вища математика, Вища та прикладна математика, Теорія ймовірностей та математична статистика, Оптимізаційні методи та моделі, Дослідження операцій, Вибрані питання математичного аналізу, Інструментальні засоби математичного моделювання.

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0YP3H3QAAAAJ

Профіль в ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-1495-8028

 Інші публікації

 1. Тобілевич Ю.Є. Побудова  оптимальної моделі реінжинірингу бізнес-процесів [Електронний ресурс]/ З.М.Гадецька, Ю.Є. Тобілевич  // Економіка і суспільство. – 2018. –   № 19. (Режим доступу до статті: http://economyandsociety.in.ua/journal-19/26-stati-19/2576-gadetska-z-m-tobilevich-yu-e)
 2. Тобілевич Ю.Є. Створення моделі корпоративного веб-ресурсу підприємства / З.М. Гадецька, Ю.Є. Тобілевіч // Economic and Legal Foundations of the Public Transformations in Conditions of Financial Globalization : monograph / edited by Yu. Pasichnyk − Yunona Publishing, New York, USA, 2018. – 384-393 p. – Режим доступу до монографії: https://drive.google.com/file/d/1elLVFJwg337fZoxKNTUASJMR9_GtH2_7/view?usp=sharing
 3. Денисенко В.С., Т.Б. Ламзіна, Ю.Є. Тобілевич. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Економіко-математичне моделювання (оптимізаційні методи та моделі)». – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 56 с.

Підвищення кваліфікації, стажування

н.с.

Піонт Наталія Сергіївна

старший лаборант кафедри моделювання економіки і  бізнесу

аспірант

У 2011 р. закінчила Черкаський інститут банківської справи за спеціальністю «Фінанси» (диплом з відзнакою).