Професорсько-викладацький склад

Історія | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою | Наші досягнення | Наукові здобутки
професорсько-викладацький склад

 

%d0%ba%d1%96%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba1_1

Кібальник Любов Олександрівна

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

Закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Політична економія». Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Тема кандидатської дисертації «Формування ринку агропромислової продукції в трансформаційній економіці України».  Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Тема докторської дисертації «Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз».

Опубліковано понад 120 наукових праць, зокрема: одноосібна монографія, 4 колективні монографії, 1 навчальний посібник у співавторстві, наукові статті у наукових фахових виданнях України, зарубіжних виданнях і наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз та у інших виданнях.

Наукові інтереси: теоретичні розробки та практичне розв’язання проблем трансформації геоекономічного простору; глобальних та геоекономічних зрушень у виробництві; розподілі та перерозподілі світового продукту та доходу; впливу світових фінансових криз на асиметрію світового господарства; соціально-економічних наслідків глобальних трансформацій та механізмів їх регулювання.

Основні навчальні курси: «Економічна кібернетика», «Системний аналіз», «Методологія наукових досліджень», «Дослідження світових економічних систем».

 

Соловйов1Соловйов Володимир Миколайович

д.ф.-м.н., професор кафедри моделювання економіки і  бізнесу

У 1975 р. закінчив з відзнакою Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця «з додатковою спеціальністю фізика».

У 1993 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Електронні та атомо-динамічні властивості некристалічних напівпровідників і стекол» за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла».

Загальний педагогічний стаж більше 40 років.

Має більше 400 наукових та методичних публікацій.

Наукові інтереси: теорія складних систем; моделювання, прогнозування та попередження кризових явищ; креативна педагогіка; процесуальні процеси прийняття рішень.

Основні навчальні курси: Моделі економічної динаміки, Моделювання економічної динаміки, Моделювання економіки, Нелінійні моделі економічних процесів, Економічна кібернетика, Математична економіка.

 

Денисенко1Денисенко Віктор Сергійович

доцент кафедри моделювання економіки і  бізнесу

к.ф.-м.н., доцент

У 2006 р. закінчив з відзнакою Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Математика» та отримав кваліфікацію магістра математики.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Достатні умови стійкості руху нелінійних механічних систем, які встановлені на основі локально-лінійних апроксимацій» за спеціальністю 01.02.01 «Теоретична механіка».

Загальний педагогічний стаж більше 5 років.

Має більше 40 наукових та методичних публікацій.

Наукові інтереси: моделювання та прогнозування динаміки складних систем; стійкість та робастна стійкість неперервних, дискретних, імпульсних динамічних систем та систем в умовах невизначеності і неповноти інформації.

Основні навчальні курси: Фінансові математичні моделі, Електронна комерція, Фінансова математика, Актуарні розрахунки, Теорія випадкових процесів, Вища математика, Математичні методи і моделі ринкової економіки.

 

Гадецька1Гадецька Зоя Митрофанівна

доцент кафедри моделювання економіки і  бізнесу

к.т.н., доцент

У 1990 р. закінчила з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Прилади точної механіки».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Побудова інструментальних програмних систем автоматизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій» за спеціальністю 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем».

Загальний педагогічний стаж більше 20 років.

Має більше 100 наукових та методичних публікацій.

Наукові інтереси: моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів, інформаційні технології та системи.

Основні навчальні курси: Ризикологія, Статистика, Корпоративні інформаційні системи, Прогнозування соціально-економічних процесів, Комп’ютерні системи та мережі, Інформаційні технології в готельному та ресторанному бізнесі, Управління проектами інформатизації.

Данильчук1Данильчук Ганна Борисівна

старший викладач кафедри моделювання економіки і  бізнесу

к.е.н.

У 1992 р. закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Електронно-обчислювальна техніка».

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ентропійний аналіз і моделювання складних соціально-економічних систем» за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Загальний педагогічний стаж більше 10 років.

Має більше 50 наукових публікацій.

Наукові інтереси: теорія складних систем; моделювання, прогнозування та попередження кризових явищ.

Основні навчальні курси: Прикладні задачі моделювання економічних процесів, Електронна комерція, Інформаційні системи та технології, Методологія та організація наукових досліджень, Інформатика, Системи моніторингу в економіці, Управління проектами інформатизації, Економетрика.

 

Тобілевич1Тобілевич Юлія Євгеніївна

старший викладач кафедри моделювання економіки і  бізнесу

У 1992 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Математика».

Загальний педагогічний стаж більше 20 років.

Має більше 20 наукових та методичних публікацій.

Наукові інтереси: математичні методи дослідження, моделювання та прогнозування станів складних систем; мережний аналіз складних систем.

Основні навчальні курси: Вища математика, Вища та прикладна математика, Теорія ймовірності і математична статистика, Логіка, Дискретний аналіз, Дослідження операцій, Оптимізаційні методи та моделі, Диференціальні рівняння

 

Піонт1Піонт Наталія Сергіївна

старший лаборант кафедри моделювання економіки і  бізнесу

У 2011 р. закінчила Черкаський інститут банківської справи за спеціальністю «Фінанси».