Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою  | Навчально-методичні комплекси дисциплін

НАЗАРЕНКО  СЕРГІЙ   АНАТОЛІЙОВИЧ
image002

Завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, доктор економічних наук, професор

У 2001 р. закінчив ЧДТУ, отримав диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація економіст-фінансист. Кандидат економічних наук з 2006 р. Захист кандидатської дисертації відбувся в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.

У 2012 р. в Донецькому державному університеті управління захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» та здобув науковий ступень доктора економічних наук.

У 2015 р. Міністерством освіти і науки України присвоєне вчене звання професора кафедри економічної теорії та банківської справи. Нагороджений почесною грамотою Черкаської обласної ради та нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Поряд із викладацькою роботою здійснює діяльність арбітражного керуючого, член робочої групи при Міністерстві юстиції України з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства.

Наукова діяльність: понад 60 наукових праць, монографії, підручники, серед яких:

  1. Назаренко С. А. Наукові засади формування та управління якістю кластеру життєзабезпечення: монографія. / С. А. Назаренко. − Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – 330 с.
  2. Назаренко С. А. Проблеми та особливості розробки і викладання дисципліни „Фінансова санація та банкрутство” // Херсонський національний технічний університет. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. — № 17(6). — С. 46-51
  3. Назаренко С. А. Науково-методологічні основи аналізу стратегії розвитку регіону / С. А. Назаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Вип. 24. – Частина ІІ. – С. 343-347.
  4. Назаренко С. А. Розробка і обґрунтування принципів кластеризації процесів життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики» – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. − Вип. 264. − Т. 9. – С. 2230−2237.
  5. Назаренко С. А.  Формування і моніторинг системи менеджменту якості кластеру життєзабезпечення /С. А. Назаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Вип. 25. – Частина ІІІ. – С. 250−254.
  6. Назаренко С. А. Еволюція кластеру процесів якості життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка «Економіка і регіони». – Полтава: ПНТУ, 2010. – № 4(27). − С. 55-60.
  7. Назаренко С. А. Інституційні резерви підвищення якості послуг кластеру життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту: збірник наукових праць. – Луцьк: ВІЕМ, 2011. − №  − С. 244-251.
  8. Назаренко С. А. Використання системного підходу до інституційного управління якістю послуг кластеру життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Науковий журнал «Бізнес-інформ». − № 1, 2011 (393). − С. 82-85.
  9. Назаренко С. А. Методологія дослідження кластеру життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. − Полтава, 2011. − № 4(49). − Ч. 1. − С. 45−49.

 

ЗАЧОСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Зачосова Н.В.

Професор кафедри, доктор економічних наук, доцент

Закінчила у 2003 році спеціалізовану загальноосвітню школу №20 м. Черкаси з золотою медаллю.

У 2008 році з відзнакою закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту та отримала кваліфікацію магістра з фінансів.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності у спеціалізованій вченій раді ПВНЗ «КРОК» (м. Київ) на тему «Формування комплексної системи економічної безпеки компаній з управління активами інститутів спільного інвестування».

Сфера наукових інтересів: економічна безпека фінансових установ, загрози діяльності фінансових посередників, фінансові ризики та управління ними.

Дисципліни, що викладає: «Управління фінансовою безпекою на підприємстві»; «Теорія безпеки соціальних систем»; «Економічна безпека фінансових посередників» та ін.

Науково-педагогічний стаж – 7 років.

Автор понад 100 науково-методичних праць.

Основні публікації:

1. Зачосова Н.В. Теоретико-методичні засади побудови системи економічної безпеки фінансових установ / Н.В. Зачосова // Вiсник Черкаського Університету. Серiя «Економiчнi науки». – 2016. — №1. – С.44-55.

2. Zachosova N.V. Characteristics of threats to economic security of financial institutions in Ukraine // Information aspects of socio-economic systems’ development :Series of monographs. Monograph 5[ed. by A. Ostenda and T. Nestorenko]. – w. Katowicach: WydawnictwoWyższejSzkołyTechnicznej, 2016. – 450 р. – рр.168-176.

3. Зачосова Н.В. Формування системи економічної безпеки фінансових установ / Н.В. Зачосова. — Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2016. – 375 с.

4. Zachosova N.V. Economic security management of financial institutions and its effectiveness evaluation / N.V. Zachosova// Evropskýčasopisekonomiky a managementu. – 2016. – Svazek 2. – 2 vydání. – s.29-34.

5. Zachosova N.V. The consumers of financial services economic security level modern assessing tools in the context of ensuring the domestic financial institutions economic security / N.V. Zachosova// WschodnioeuropejskieCzasopismoNaukowe (East European Scientific Journal). — 2016. — №5. Сzęść 4. – р.22-28.

Загальна кількість наукових праць – 134, з них 9 монографій (у т.ч. 1 одноосібна), 50 наукових статей (у т.ч. 2 у закордонних виданнях)

 

 БІЛИК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Білик В.В.

Професор кафедри, доктор економічних наук, доцент

Закінчила у 2003 році ЗОШ № 3 м. Черкаси.

У 2006 році з відзнакою закінчила Бізнес коледж ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію молодший спеціаліст з економіки підприємства. У 2008 році з відзнакою закінчила ПВНЗ «Європейський університет» за напрямом підготовки «Менеджмент» та отримала кваліфікацію бакалавра з менеджменту. У 2009 році з відзнакою закінчила ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію менеджер-економіст. В цьому ж році закінчила магістратуру ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» у спеціалізованій вченій раді ПВНЗ «Європейський університет» на тему «Розвиток малих та середніх машинобудівних підприємств в умовах формування конкурентного середовища».

В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу.

Сфера наукових інтересів: менеджмент; маркетинг, економіка підприємства; економічна безпека.

Дисципліни, що викладає: «Менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Фінансовий менеджмент».

Науково-педагогічний стаж – 6 років.

Автор понад 30-ти науково-методичних праць.

Основні публікації:

1. Білик В. В. Управління ризиками інноваційної діяльності в регіоні / В. В. Білик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Вип. 34. – Ч. ІІ. –Т. ІІ. – C. 149 – 153.

2. Білик В. В. Організаційно-економічний механізм стимулювання інфраструктурного розвитку регіону / В.В. Білик // Науковий Журнал «Інтелект ХХІ» № ½. – 2014. – С. 35 – 40.

3. Білик В. В. Оцінка інвестиційного клімату території в процесі розробки інвестиційної стратегії підприємства / В. О. Шпильова, В. В. Білик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Вип. 36. – Ч. ІІІ. – С. 123 –129. – (Серія: Економічні науки).

4. Білик В. В. Теоретична концептуалізація економічної безпеки / В. О. Шпильова, В. В. Білик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. − Черкаси: ЧДТУ, 2014. − Вип. 37. – Ч. ІІІ. – С. 34 – 38.

5. Білик В. В. Економічна сутність та функції інвестицій: підходи різних наукових шкіл / В. В. Білик // Вісник Черкаського національного університету, серія економічні науки Науковий журнал. – № 12 (305). – Черкаси: ЧНУ, 2014 – С. 15 – 21.

6. Білик В. В. Формування системи соціального інвестування на підприємстві / В. В. Білик // «GLOBAL SCIENTIFIC UNITY 2014». – Чехія, м. Прага, 2014. – С. 211 – 215.

7. Білик В. В. Механізм формування і накопичення фінансового капіталу / В. В. Білик // Вісник Черкаського національного університету, серія економічні науки Науковий журнал. – № 39 (332). – Черкаси: ЧНУ, 2014 – С. 10 – 13.

 

ЗАНОРА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Занора В.О.

Старший викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат економічних наук

Закінчив у 1999 році сш№31 з гімназійними класами м. Черкаси з відзнакою.

У 2004 році з відзнакою закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Радіотехніка» та отримав кваліфікацію радіоінженера. У 2005 році з відзнакою закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Управління проектами» та отримав кваліфікацію керівника з управління проектами та програмами. У 2010 році закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва.

В 2014 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» на тему «Управління технологічними витратами машинобудівних підприємств в умовах ризику».

Сфера наукових інтересів: управління підприємствами; управління проектами; управління кадрами; управління ризиками; маркетинг.

Дисципліни, що викладає: «Управління інноваціями»; «Управління проектами»; «Управління розвитком»; «Управління проектами у сфері фінансово-економічної безпеки» та ін.

Науково-педагогічний стаж – понад 10 років.

Автор понад 50-ти науково-методичних праць, у тому числі двох монографій.

Основні публікації:

1. Занора В.О. Управління підприємствами: планування технологічних витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття управлінських рішень: монографія / В.О. Занора, С.В. Войтко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 224 с.

2. Занора В, О. Управління системою економічної безпеки підприємства на основі проектного підходу / В. О. Занора, Б. І. Сільченко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Випуск 5 (11), Частина 1. – С. 130 – 133.

3. Zanora V. O. Integrated management of project-oriented organizations: methodological basis / V. O. Zanora, V. V. Lepskyy // European Journal of Economics and Management Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. – 2017. – №2. – P. 2426.

4. Занора В. О. Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств / В. О. Занора // Бізнес-інформ. – 2014. – № 4. – С. 157 – 161.

5. Занора В. О. Методика підбору кадрів з урахуванням організаційних ризиків / В. О. Занора, Л. С. Чернова, Ю. М. Кузьмінська, О. Б. Данченко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2013. – № 1 (45). – С. 88 – 94.

 

КИРИЛЮК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Кирилюк І.М.

Старший викладач кафедри

Закінчила у 2002 році Нетішинську ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 (м. Нетішин Хмельницької обл.).

У 2007 році закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету (факультет міжнародних економічних відносин та бізнесу) за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» та отримала кваліфікацію товарознавця-експерта (диплом РВ № 32078851 від 22.06.2007 р.).

У 2014 році вступила до аспірантури Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (заочне відділення), тема дисертаційної роботи – «Організаційно-економічний механізм підвищення якості продукції тваринництва в Україні» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

Сфера наукових інтересів: управління якістю та безпечністю продукції, управління процесами сертифікації та стандартизації в умовах створення зони вільної торгівлі з ЄС, проблеми гарантування продовольчої безпеки, державного регулювання, ціноутворення та інфраструктурного забезпечення розвитку економіки.

Дисципліни, що викладає: «Товарознавство», «Управління стандартизацією та сертифікацією», «Екологічний менеджмент», «Діловодство».

Науково-педагогічний стаж – більше 3 років.

Автор 6-ти наукових праць.

Основні публікації:

1. Кирилюк І.М. Концептуальні засади дослідження інфраструктури аграрного ринку / Є.М. Кирилюк, І.М. Кирилюк // Європейські перспективи. – 2011. – № 4. Ч. 3. – С. 32 – 42.

2. Кирилюк І.М. Принципи та методи ціноутворення на аграрну продукцію в сучасних умовах / Є.М. Кирилюк, І.М. Кирилюк // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2011. – Випуск 4 (55). Том 2. – С. 33-42.

3. Кирилюк І.М. Категоріальний апарат сучасних досліджень у сфері якості та його еволюція / І.М. Кирилюк // Вісник Черкаського університету. Серія «Економіка». – Черкаси: ЧНУ, 2015. – № 15. – С. 47 – 52.

4. Кирилюк І.М. Сучасні тенденції управління якістю сільськогосподарської продукції у США / Є.М. Кирилюк, І.М. Кирилюк // Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 18 квітня 2014 р.). – Миколаїв, 2014. – С. 78 – 80.

5. Кирилюк І.М. Шляхи підвищення якості молочної сировини в Україні / І.М. Кирилюк, Є.М. Кирилюк // Виробничо-експортний потенціал національної економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3-4 жовтня 2014 р.). – Ужгород, 2014. – С. 34 – 36.

 

БОГУСЛАВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Богуславська С.І

Доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат економічних наук, доцент

У 1992 році закінчила Московський хіміко-технологічний університет.

У 1998 році закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та отримала кваліфікацію магістра міжнародного менеджменту.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка на тему «Формування та розвиток системи соціального інвестування в регіоні».

В 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: теоретико-методичні й прикладні аспекти формування та розвитку регіональної системи соціального страхування.

Дисципліни, що викладає: «Маркетинг», «Ціноутворення», «Управління маркетинговою діяльністю», «Управлінський аналіз», «Сучасні концепції управління», «Інноваційно-інвестиційний менеджмент», «Інноваційно-інвестиційний менеджмент в аграрній сфері».

Має досвід роботи на державній службі:

1. Черкаська обласна державна адміністрація – управління зовнішніх економічних зв’язків;

2. Національний банк України. Черкаське регіональне управління. Валютний відділ.

Науково-педагогічний стаж – 8 років.

Автор понад 50-ти науково-методичних праць.

Основні публікації:

1. Богуславська С. І. Підвищення соціально-економічної ефективності в стратегії розвитку регіону : монографія / Дмитренко М.Й., Пустовійт Р.Ф., Петкова Л.О., Богуславська С.І. та ін. [за заг. ред. Р.Ф. Пустовійта]. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 444 с.

2. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь : монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Національна мережа ВНЗ-партнерів спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 714 с.

3. Богуславська С. І. Глобальне партнерство в парадигмі сталого розвитку: освіта, технології, інновації : монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 529 с.

 

КРАВЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Кравченко О.О

Доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат економічних наук

У 2004 році з відзнакою закінчила Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького та отримала кваліфікацію економіст, викладач-дослідник економічної теорії.

У 2011 захистила кандидатську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний університет ім. В. Гетьмана» на тему «Інноваційний розвиток та структурні зміни в економіці» зі спеціальності економічна теорія та історія економічної думки.

Сфера наукових інтересів – управління інноваціям в умовах модернізації економіки України.

Дисципліни, що викладає: «Самоменеджмент», «Операційний менеджмент», «Управління змінами», «Соціально-економічний розвиток», «Аналіз господарської діяльності».

Науково-педагогічний стаж – 13 років.

Автор близько 30 науково-методичних праць.

Основні публікації:

1. Аналіз національної інноваційної системи розвитку економіки / О.О. Кравченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10. – С. 179 – 183.

2. Роль кадрової політики на підприємстві / О.О. Кравченко // Економіка та суспільство. – 2016. – № 3 – С. 355 – 359.

3. Динаміка банкрутства підприємств та рівень безробіття / О.О. Кравченко // Молодий вчений. – 2017. – №3. – С. 691 – 697.

4. Аналіз рівня та якості життя населення України в умовах економічної та політичної нестабільності / О.О. Кравченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №17. – С. 572 – 578.

5. Перспективи розвитку банківського маркетингу в Україні / О.О. Кравченко // Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал. – 2018. – № 4.

6. Інноваційні підходи до мотивації праці / О.О. Кравченко // Фінансовий простір. – 2018. – № 2. – С. 169 – 177.

 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Чередниченко В.В

Старший викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат економічних наук

Закінчила у 1998 році сш №11 м. Черкаси.

У 2004 році з відзнакою закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Економічна теорія» та здобула кваліфікацію економіста, викладача-дослідника економічної теорії.

У 2006 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

В 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» у спеціалізованій вченій раді Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України на тему: «Розвиток морських єврорегіонів в системі локальної кооперації ЄС».

Сфера наукових інтересів: публічне управління, проблеми міжособистісного спілкування, подолання конфліктів, інноваційні комунікації, людина як бренд.

Викладає дисципліни: «Комунікативний менеджмент», «Державне управління», «Комунікації в публічному управлінні», «Вступ до фаху», «Бренд-менеджмент».

Науково-педагогічний стаж – 7 років.

Є автором і співавтором більше 20 наукових праць, у т.ч. монографії та 10 статей у наукових фахових виданнях. Прийняла участь у понад 10 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні публікації:

1. Чередниченко В.В. Державне регулювання кадрової політики в контексті економічної безпеки / В.В. Чередниченко. – GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: Монографія / За ред. проф. Мігус І.П. – ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 304 с. – С. 166-188.

2. Чередниченко В.В. Вплив балджа молоді на економічну безпеку країни / В.В. Чередниченко // Бізнес Інформ. – 2015. – С. 23-27.

3. Чередниченко В.В. Еволюція програм регіонального розвитку ЄС з підтримки транскордонного співробітництва / В.В. Чередниченко // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Вип. 17. / Гол. редактор Є. Піщаль. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 234-241.