Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

НАЗАРЕНКО  СЕРГІЙ   АНАТОЛІЙОВИЧ
image002

Завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, доктор економічних наук, професор

У 2001 р. закінчив ЧДТУ, отримав диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація економіст-фінансист. Кандидат економічних наук з 2006 р. Захист кандидатської дисертації відбувся в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.

У 2012 р. в Донецькому державному університеті управління захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» та здобув науковий ступень доктора економічних наук.

У 2015 р. Міністерством освіти і науки України присвоєне вчене звання професора кафедри економічної теорії та банківської справи. Нагороджений почесною грамотою Черкаської обласної ради та нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Поряд із викладацькою роботою здійснює діяльність арбітражного керуючого, член робочої групи при Міністерстві юстиції України з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства.

Наукова діяльність: понад 60 наукових праць, монографії, підручники, серед яких:

 1. Назаренко С. А. Наукові засади формування та управління якістю кластеру життєзабезпечення: монографія. / С. А. Назаренко. − Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – 330 с.
 2. Назаренко С. А. Проблеми та особливості розробки і викладання дисципліни „Фінансова санація та банкрутство” // Херсонський національний технічний університет. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. — № 17(6). — С. 46-51
 3. Назаренко С. А. Науково-методологічні основи аналізу стратегії розвитку регіону / С. А. Назаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Вип. 24. – Частина ІІ. – С. 343-347.
 4. Назаренко С. А. Розробка і обґрунтування принципів кластеризації процесів життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики» – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. − Вип. 264. − Т. 9. – С. 2230−2237.
 5. Назаренко С. А.  Формування і моніторинг системи менеджменту якості кластеру життєзабезпечення /С. А. Назаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Вип. 25. – Частина ІІІ. – С. 250−254.
 6. Назаренко С. А. Еволюція кластеру процесів якості життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка «Економіка і регіони». – Полтава: ПНТУ, 2010. – № 4(27). − С. 55-60.
 7. Назаренко С. А. Інституційні резерви підвищення якості послуг кластеру життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту: збірник наукових праць. – Луцьк: ВІЕМ, 2011. − №  − С. 244-251.
 8. Назаренко С. А. Використання системного підходу до інституційного управління якістю послуг кластеру життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Науковий журнал «Бізнес-інформ». − № 1, 2011 (393). − С. 82-85.
 9. Назаренко С. А. Методологія дослідження кластеру життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. − Полтава, 2011. − № 4(49). − Ч. 1. − С. 45−49.

 

ПРЯМУХІНА НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

image001

Заступник завідуючого кафедрою менеджменту та економічної безпеки, доктор економічних наук, професор, академік УТА

У 1999 р. закінчила фінансово-економічний факультет Черкаського інженерно-технологічного інституту та отримала диплом за спеціальністю „Фінанси”.

Кандидат економічних наук з 2006 р. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України (м. Київ) за спеціальністю 08.06.01 — Економіка, організація і управління підприємствами, номер диплома ДК 035779. Вчене звання доцента отримала у 2008 році.

Захист докторської дисертації відбувся 29 квітня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, номер диплома ДД № 005624.

Наприкінці 2016 р. отримала звання академіка Української технологічної академії.

Під керівництвом Прямухіної Н. В. захищена кандидатська дисертація (2016 р.) за спеціальністю 08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації — 18 років.

Сфера наукових інтересів ­– трансформації економічних систем, особливості застосування теорії біфуркацій економічних систем, теорія хаосу, фрактальна економіка, квантова економіка

Основні навчальні курси, які велись під час педагогічної діяльності:

Ринок фінансових послуг, Фінансова санація і банкрутство підприємств, Фондовий ринок, Проектне фінансування, Стратегічне управління, Бюджетний менеджмент, Політична економія, Трансформаційні зміни національного економічного простору (для здобувачів кваліфікації «доктор філософії з економіки»).

Автор понад 90 наукових праць, в т.ч. навчальних посібників та монографій.

Основні публікації:

Прямухіна Н. В. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні: бюджетні, страхові, пенсійні: посібник / Н. В. Прямухіна, Г. О. Волощук, Ю. В. Пасічник – Центр навчальної літератури. – К.:2004. – 184 с.

Прямухіна Н. В. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник / Н. В. Прямухіна. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 304 с.

Прямухіна Н. В. Проблеми та перспективи розвитку регіонального ринкового простору в умовах трансформації: монографія / Н. В. Прямухіна. – Київ: „Виробництво Ліра-К”, 2015. — 332 с.

Використання технології форсайту для оцінки перспектив розвитку економічного простору регіону: колективна монографія / Н. В. Прямухіна та колектив авторів. – Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 706 с., С. 276-292.

Міждисциплінарні теорії у інтерпретації процесів трансформаційної економічної системи та прогнозуванні її розвитку: Колективна монографія / Н. В. Прямухіна та колектив авторів. – Кондор. – 2017. – 289 с. С. 44-61.

Використання технології форсайту для оцінки перспектив розвитку економічного простору регіону Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь.: Колективна монографія / Н. В. Прямухіна та колектив авторів. – Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 706 с., С. 276-292.

 

ЗАЧОСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Зачосова Н.В.

Професор кафедри, доктор економічних наук, доцент

Закінчила у 2003 році спеціалізовану загальноосвітню школу №20 м. Черкаси з золотою медаллю.

У 2008 році з відзнакою закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту та отримала кваліфікацію магістра з фінансів.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності у спеціалізованій вченій раді ПВНЗ «КРОК» (м. Київ) на тему «Формування комплексної системи економічної безпеки компаній з управління активами інститутів спільного інвестування».

Сфера наукових інтересів: економічна безпека фінансових установ, загрози діяльності фінансових посередників, фінансові ризики та управління ними.

Дисципліни, що викладає: «Управління фінансовою безпекою на підприємстві»; «Теорія безпеки соціальних систем»; «Економічна безпека фінансових посередників» та ін.

Науково-педагогічний стаж – 7 років.

Автор понад 100 науково-методичних праць.

Основні публікації:

       1. Зачосова Н.В. Теоретико-методичні засади побудови системи економічної безпеки фінансових установ / Н.В. Зачосова // Вiсник Черкаського Університету. Серiя «Економiчнi науки». – 2016. — №1. – С.44-55.

       2. Zachosova N.V. Characteristics of threats to economic security of financial institutions in Ukraine // Information aspects of socio-economic systems’ development :Series of monographs. Monograph 5[ed. by A. Ostenda and T. Nestorenko]. – w. Katowicach: WydawnictwoWyższejSzkołyTechnicznej, 2016. – 450 р. – рр.168-176.

       3. Зачосова Н.В. Формування системи економічної безпеки фінансових установ / Н.В. Зачосова. — Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2016. – 375 с.

       4. Zachosova N.V. Economic security management of financial institutions and its effectiveness evaluation / N.V. Zachosova// Evropskýčasopisekonomiky a managementu. – 2016. – Svazek 2. – 2 vydání. – s.29-34.

       5. Zachosova N.V. The consumers of financial services economic security level modern assessing tools in the context of ensuring the domestic financial institutions economic security / N.V. Zachosova// WschodnioeuropejskieCzasopismoNaukowe (East European Scientific Journal). — 2016. — №5. Сzęść 4. – р.22-28.

       Загальна кількість наукових праць – 134, з них 9 монографій (у т.ч. 1 одноосібна), 50 наукових статей (у т.ч. 2 у закордонних виданнях)

 

 БІЛИК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Білик В.В.

Доцент кафедри, кандидат економічних наук 

Закінчила у 2003 році ЗОШ № 3 м. Черкаси.

У 2006 році з відзнакою закінчила Бізнес коледж ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію молодший спеціаліст з економіки підприємства. У 2008 році з відзнакою закінчила ПВНЗ «Європейський університет» за напрямом підготовки «Менеджмент» та отримала кваліфікацію бакалавра з менеджменту. У 2009 році з відзнакою закінчила ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій» та отримала кваліфікацію менеджер-економіст. В цьому ж році закінчила магістратуру ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» у спеціалізованій вченій раді ПВНЗ «Європейський університет» на тему «Розвиток малих та середніх машинобудівних підприємств в умовах формування конкурентного середовища».

В 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу.

Сфера наукових інтересів: менеджмент; маркетинг, економіка підприємства; економічна безпека.

Дисципліни, що викладає: «Менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Фінансовий менеджмент».

Науково-педагогічний стаж – 6 років.

Автор понад 30-ти науково-методичних праць.

Основні публікації:

1. Білик В. В. Управління ризиками інноваційної діяльності в регіоні / В. В. Білик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Вип. 34. – Ч. ІІ. –Т. ІІ. – C. 149 – 153.

2. Білик В. В. Організаційно-економічний механізм стимулювання інфраструктурного розвитку регіону / В.В. Білик // Науковий Журнал «Інтелект ХХІ» № ½. – 2014. – С. 35 – 40.

3. Білик В. В. Оцінка інвестиційного клімату території в процесі розробки інвестиційної стратегії підприємства / В. О. Шпильова, В. В. Білик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Вип. 36. – Ч. ІІІ. – С. 123 –129. – (Серія: Економічні науки).

4. Білик В. В. Теоретична концептуалізація економічної безпеки / В. О. Шпильова, В. В. Білик // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. − Черкаси: ЧДТУ, 2014. − Вип. 37. – Ч. ІІІ. – С. 34 – 38.

5. Білик В. В. Економічна сутність та функції інвестицій: підходи різних наукових шкіл / В. В. Білик // Вісник Черкаського національного університету, серія економічні науки Науковий журнал. – № 12 (305). – Черкаси: ЧНУ, 2014 – С. 15 – 21.

6. Білик В. В. Формування системи соціального інвестування на підприємстві / В. В. Білик // «GLOBAL SCIENTIFIC UNITY 2014». – Чехія, м. Прага, 2014. – С. 211 – 215.

7. Білик В. В. Механізм формування і накопичення фінансового капіталу / В. В. Білик // Вісник Черкаського національного університету, серія економічні науки Науковий журнал. – № 39 (332). – Черкаси: ЧНУ, 2014 – С. 10 – 13.

  

ЗАНОРА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Занора В.О.

Доцент кафедри, кандидат економічних наук

Закінчив у 1999 році сш№31 з гімназійними класами м. Черкаси зі срібною медаллю.

У 2004 році з відзнакою закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Радіотехніка» та отримав кваліфікацію радіоінженера. У 2005 році з відзнакою закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Управління проектами» та отримав кваліфікацію керівника з управління проектами та програмами. У 2010 році закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва.

В 2014 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» на тему «Управління технологічними витратами машинобудівних підприємств в умовах ризику».

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління; управління підприємствами; управління проектами; управління кадрами; управління ризиками; маркетинг.

Дисципліни, що викладає: «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки»; «Стратегічне управління»; «Стратегічний маркетинг»; «Промисловий маркетинг» та ін.

Науково-педагогічний стаж – 9 років.

Автор понад 50-ти науково-методичних праць.

Основні публікації:

1. Занора В. О. Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств / В. О. Занора // Бізнес-інформ. – 2014. – № 4. – С. 157 – 161.

2. Занора В. А. Методический подход к формированию системы мотивации кадров как функции управления затратами / В. А. Занора // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2013. – № 4. – С. 372 – 376.

3. Занора В. А. Управление затратами предприятий: планирование производственных затрат / В. А. Занора // Экономика и управление. – 2013. – № 1 (87). – С. 82 – 86.

4. В. О. Занора Методика підбору кадрів з урахуванням організаційних ризиків / В. О. Занора, Л. С. Чернова, Ю. М. Кузьмінська, О. Б. Данченко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2013. – № 1 (45). – С. 88 – 94.

5. В. О. Занора Класифікація ризиків виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства / В. О. Занора, С. В. Войтко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – № 2. – С. 84 – 89.

  

ТУЛУБ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

Тулуб О. М.

Доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат економічних наук.

У 2003 році закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 (м. Черкаси).

У 2007 році закінчила з відзнакою Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю «Міжнародна економіка» та отримала кваліфікацію «спеціаліст з міжнародної економіки».

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю  21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності у спеціалізованій вченій раді ВНЗ Університет економіки та права «КРОК» на тему «Індикатори оцінки стану системи економічної безпеки торговців цінними паперами».

Сфера наукових інтересів: управління ризиками, стандартизація систем менеджменту, управління фінансово-економічною безпекою.

Дисципліни, що викладає: Аналіз господарської діяльності; Менеджмент у малому бізнесі; Обґрунтування господарських рішень та управління ризиками та ін.

Науково-педагогічний стаж – 9 років.

Автор понад 100-а науково-методичних праць.

Основні публікації:

 1. Тулуб О.М Personnel security businesses: management insiders/ О.М. Тулуб,  І.П. Мігус, В.А. Красномовець // Вісник Черкаського університету. — 2014. — № 33 (326) – С.42-49
 2. Тулуб О.М. Концептуальні підходи до трактування категорії «невизначеність» в системі економічної безпеки виробничих підприємств // Вісник Черкаського університету. – серія «економічні науки». – 2016. – № 1 – 120-126 с.
 3. Тулуб О.М Денотативне значення та відмінності складових ланцюга «ризик-небезпека-загроза» // European journal of economics and management .Volume 3. Issue 3 – 2017 — р.5-11
 4. Тулуб О.М Особливості формування та функціонування системи економічної безпеки інституцій бізнесу та підприємництва за видами економічної діяльності // Глобальна та національні проблеми економіки. – 2017. — № 16 (електронний журнал) – 496-503 с.
 5. Тулуб О.М Глобальні виклики XXI століття: тенденції та ризики в умовах інформаційної економіки // Економіка та суспільство. – 2017. — № 9

 

КИРИЛЮК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Кирилюк І.М.

Викладач кафедри

Закінчила у 2002 році Нетішинську ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 (м. Нетішин Хмельницької обл.).

У 2007 році закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету (факультет міжнародних економічних відносин та бізнесу) за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» та отримала кваліфікацію товарознавця-експерта (диплом РВ № 32078851 від 22.06.2007 р.).

У 2014 році вступила до аспірантури Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (заочне відділення), тема дисертаційної роботи – «Організаційно-економічний механізм підвищення якості продукції тваринництва в Україні» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

Сфера наукових інтересів: управління якістю та безпечністю продукції, управління процесами сертифікації та стандартизації в умовах створення зони вільної торгівлі з ЄС, проблеми гарантування продовольчої безпеки, державного регулювання, ціноутворення та інфраструктурного забезпечення розвитку економіки.

Дисципліни, що викладає: «Товарознавство», «Управління стандартизацією та сертифікацією», «Екологічний менеджмент», «Діловодство».

Науково-педагогічний стаж – більше 3 років.

Автор 6-ти наукових праць.

Основні публікації:

1. Кирилюк І.М. Концептуальні засади дослідження інфраструктури аграрного ринку / Є.М. Кирилюк, І.М. Кирилюк // Європейські перспективи. – 2011. – № 4. Ч. 3. – С. 32 – 42.

2. Кирилюк І.М. Принципи та методи ціноутворення на аграрну продукцію в сучасних умовах / Є.М. Кирилюк, І.М. Кирилюк // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2011. – Випуск 4 (55). Том 2. – С. 33-42.

3. Кирилюк І.М. Категоріальний апарат сучасних досліджень у сфері якості та його еволюція / І.М. Кирилюк // Вісник Черкаського університету. Серія «Економіка». – Черкаси: ЧНУ, 2015. – № 15. – С. 47 – 52.

4. Кирилюк І.М. Сучасні тенденції управління якістю сільськогосподарської продукції у США / Є.М. Кирилюк, І.М. Кирилюк // Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 18 квітня 2014 р.). – Миколаїв, 2014. – С. 78 – 80.

5. Кирилюк І.М. Шляхи підвищення якості молочної сировини в Україні / І.М. Кирилюк, Є.М. Кирилюк // Виробничо-експортний потенціал національної економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3-4 жовтня 2014 р.). – Ужгород, 2014. – С. 34 – 36.

 

БІЄВЕЦЬ АННА ВАСИЛІВНА

Мойсієнко А.В.

Аспірант кафедри  

Закінчила у 2008 році Черкаський гуманітарно-правовий ліцей з золотою медаллю.

У 2012 році закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Правознавство» та здобула кваліфікацію бакалавра з права (Диплом з відзнакою). 28 лютого 2014 р. закінчила магістратуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» без відриву від виробництва за спеціальністю «Правове регулювання економіки».

Сфера наукових інтересів: господарське право, правове забезпечення безпеки.

Дисципліни, що викладає: правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності.

Основні публікації:

1. Мойсієнко А.В. Сутність та види адміністративно-правових заходів боротьби з корупцією // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді „Родзинка-2010” (21-22 квітня 2010 р.)/ ХІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція. – Черкаси: „Брама – Україна”, 2010. – С.108-112.

2. Мойсієнко А.В. Роль вузівського омбудсмена в захисті прав і свобод студентів: міжнародний досвід та українські перспективи //ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Юридична наука: політичні та соціальні витоки сьогодення (29-30 жовтня 2010 р.): у 2 т. – К.: Центр правових досліджень, 2010. – Т.1. – С.37-39.

3. Мойсієнко А.В. Розгляд і вирішення клопотань слідчим в кримінальному процесі // Кримінально-правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів /Міжнародна наукова конференція (4-5 листопада 2010 р.). – Херсон: Причорноморська фундація права, 2010. – С.73-75.

4. Мойсієнко А.В, Мойсієнко В.М. Політико-правове моделювання перспектив ефективної реалізації стратегії ЄС „Східне партнерство” // Актуальні проблеми європейської інтеграції / За ред.Д.В. Ягунова. – Суми: ПП Кочубей, 2011. – Вип.7. – С.9-15.

5. Мойсієнко А.В. Механізм міжнародно-правового врегулювання торговельних спорів у рамках СОТ// Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді „Родзинка-2012”(19-20 квітня 2012 р.)/ ХІV Всеукраїнська студентська наукова конференція. – Черкаси: „Брама – Україна”, 2012. – С.61-63.

 

 

ЛИТВИНЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ

DSC_0003

Доцент кафедри, кандидат історичних наук

У 2012 році закінчив із відзнакою Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Історія».

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України».

Поряд із викладацькою роботою працює заступником директора ННЦ «Інститут міжнародної освіти» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Сфера наукових інтересів: соціально-економічна і аграрна історія, історія економіки та економічної думки.

Дисципліни, що викладає: «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Бізнес-планування та створення стартапів».

Автор 11-ти наукових праць у фахових українських і зарубіжних виданнях.