Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою  | Навчально-методичні комплекси дисциплін

НАЗАРЕНКО  СЕРГІЙ   АНАТОЛІЙОВИЧ
image002

Завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, доктор економічних наук, професор

У 2001 р. закінчив ЧДТУ, отримав диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація економіст-фінансист. Кандидат економічних наук з 2006 р. Захист кандидатської дисертації відбувся в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.

У 2012 р. в Донецькому державному університеті управління захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» та здобув науковий ступень доктора економічних наук.

У 2015 р. Міністерством освіти і науки України присвоєне вчене звання професора кафедри економічної теорії та банківської справи. Нагороджений почесною грамотою Черкаської обласної ради та нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України».

Поряд із викладацькою роботою здійснює діяльність арбітражного керуючого, член робочої групи при Міністерстві юстиції України з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства.

Наукова діяльність: понад 60 наукових праць, монографії, підручники, серед яких:

1. Назаренко С. А. Наукові засади формування та управління якістю кластеру життєзабезпечення: монографія. / С. А. Назаренко. − Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – 330 с.

2. Назаренко С. А. Проблеми та особливості розробки і викладання дисципліни „Фінансова санація та банкрутство” // Херсонський національний технічний університет. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. — № 17(6). — С. 46-51

3. Назаренко С. А. Науково-методологічні основи аналізу стратегії розвитку регіону / С. А. Назаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Вип. 24. – Частина ІІ. – С. 343-347.

4. Назаренко С. А. Розробка і обґрунтування принципів кластеризації процесів життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики» – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. − Вип. 264. − Т. 9. – С. 2230−2237.

5. Назаренко С. А.  Формування і моніторинг системи менеджменту якості кластеру життєзабезпечення /С. А. Назаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – Вип. 25. – Частина ІІІ. – С. 250−254.

6. Назаренко С. А. Еволюція кластеру процесів якості життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка «Економіка і регіони». – Полтава: ПНТУ, 2010. – № 4(27). − С. 55-60.

7. Назаренко С. А. Інституційні резерви підвищення якості послуг кластеру життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту: збірник наукових праць. – Луцьк: ВІЕМ, 2011. − №  − С. 244-251.

8. Назаренко С. А. Використання системного підходу до інституційного управління якістю послуг кластеру життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Науковий журнал «Бізнес-інформ». − № 1, 2011 (393). − С. 82-85.

9. Назаренко С. А. Методологія дослідження кластеру життєзабезпечення / С. А. Назаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. − Полтава, 2011. − № 4(49). − Ч. 1. − С. 45−49.

 

ЗАЧОСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Зачосова Н.В.

Професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, доктор економічних наук, професор

Закінчила у 2003 році спеціалізовану загальноосвітню школу №20 м. Черкаси з золотою медаллю.

У 2008 році з відзнакою закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту та отримала кваліфікацію магістра з фінансів.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності у спеціалізованій вченій раді ПВНЗ «КРОК» (м. Київ) на тему «Формування комплексної системи економічної безпеки компаній з управління активами інститутів спільного інвестування».

Сфера наукових інтересів: економічна безпека фінансових установ, загрози діяльності фінансових посередників, фінансові ризики та управління ними.

Дисципліни, що викладає: «Управління фінансовою безпекою на підприємстві»; «Теорія безпеки соціальних систем»; «Економічна безпека фінансових посередників» та ін.

Науково-педагогічний стаж – 7 років.

Автор понад 100 науково-методичних праць.

Основні публікації:

1. Зачосова Н.В. Теоретико-методичні засади побудови системи економічної безпеки фінансових установ / Н.В. Зачосова // Вiсник Черкаського Університету. Серiя «Економiчнi науки». – 2016. — №1. – С.44-55.

2. Zachosova N.V. Characteristics of threats to economic security of financial institutions in Ukraine // Information aspects of socio-economic systems’ development :Series of monographs. Monograph 5[ed. by A. Ostenda and T. Nestorenko]. – w. Katowicach: WydawnictwoWyższejSzkołyTechnicznej, 2016. – 450 р. – рр.168-176.

3. Зачосова Н.В. Формування системи економічної безпеки фінансових установ / Н.В. Зачосова. — Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2016. – 375 с.

4. Zachosova N.V. Economic security management of financial institutions and its effectiveness evaluation / N.V. Zachosova// Evropskýčasopisekonomiky a managementu. – 2016. – Svazek 2. – 2 vydání. – s.29-34.

5. Zachosova N.V. The consumers of financial services economic security level modern assessing tools in the context of ensuring the domestic financial institutions economic security / N.V. Zachosova// WschodnioeuropejskieCzasopismoNaukowe (East European Scientific Journal). — 2016. — №5. Сzęść 4. – р.22-28.

Загальна кількість наукових праць – 134, з них 9 монографій (у т.ч. 1 одноосібна), 50 наукових статей (у т.ч. 2 у закордонних виданнях)

 

БІЛОУС СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Білоус С.

Доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат економічних наук, доцент

Закінчила у 2004 році спеціалізовану загальноосвітню школу №7 м. Черкаси.

У 2009 році закінчила Черкаський державний технологічний університет та отримала кваліфікацію спеціаліст з менеджменту організацій.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка у спеціалізованій вченій раді Черкаського державного технологічного університету (м. Черкаси) на тему: «Регіональні проблеми розвитку малого підприємництва».

Сфера наукових інтересів: менеджмент, управління, інтелектуальна власність, інтелектуальний бізнес, антикризове управління.

Дисципліни, що викладає: «Менеджмент і адміністрування «Менеджмент»; «Антикризове управління»; «Адміністративний менеджмент» та ін.

Науково-педагогічний стаж – 10 років.

Автор понад 50 науково-методичних праць.

Основні публікації:

1. Білоус С.П. Системно-цільовий характер економічної безпеки банківського сектора регіону та держави – монографія. // Управління економічною безпекою підприємств як складова регулювання фінансової безпеки України: монографія / За ред. Черевка О.В. – Черкаси: Чебаненко Ю.А. – 2019. 236 с. – С. 147-166.

2. Білоус С.П. Механізм розвитку інноваційної діяльності регіональної економічної системи / «Актуальні проблеми економіки»: науковий журнал. − Херсон, 2019. – № 12. – С. 43-49.

3. Білоус С.П. Механізм і методи управління інтелектуальним потенціалом корпоративних систем // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 30 (69). № 5, 2019. Частина 1. С 149-154.

4. Білоус С.П. Інноваційний розвиток регіону як складова частина загальної стратегії національного розвитку // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 31 (70). № 1, 2020. С 170-175.

5. Білоус С.П. Концепція розвитку інноваційної діяльності регіональних економічних систем // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 32 (71). № 2, 2020. С 140-145.

Загальна кількість наукових праць – 56, з них 3 монографії, 26 наукових статей (у т.ч. 3 у закордонних виданнях).

ЗАНОРА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Занора В.О.

Доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат економічних наук, доцент

Закінчив у 1999 році СШ №31 з гімназійними класами м. Черкаси з відзнакою.

У 2004 році з відзнакою закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Радіотехніка» та отримав кваліфікацію радіоінженера. У 2005 році з відзнакою закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Управління проектами» та отримав кваліфікацію керівника з управління проектами та програмами. У 2010 році закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва.

В 2014 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» у спеціалізованій вченій раді Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» на тему «Управління технологічними витратами машинобудівних підприємств в умовах ризику».

Сфера наукових інтересів: управління підприємствами; управління проектами; управління кадрами; управління ризиками; маркетинг.

Дисципліни, що викладає: «Управління інноваціями»; «Управління проектами»; «Управління розвитком»; «Управління проектами у сфері фінансово-економічної безпеки» та ін.

Науково-педагогічний стаж – понад 10 років.

Автор понад 50-ти науково-методичних праць, у тому числі двох монографій.

Основні публікації:

1. Занора В.О. Управління підприємствами: планування технологічних витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття управлінських рішень: монографія / В.О. Занора, С.В. Войтко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 224 с.

2. Занора В, О. Управління системою економічної безпеки підприємства на основі проектного підходу / В. О. Занора, Б. І. Сільченко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Випуск 5 (11), Частина 1. – С. 130 – 133.

3. Zanora V. O. Integrated management of project-oriented organizations: methodological basis / V. O. Zanora, V. V. Lepskyy // European Journal of Economics and Management Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. – 2017. – №2. – P. 2426.

4. Занора В. О. Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств / В. О. Занора // Бізнес-інформ. – 2014. – № 4. – С. 157 – 161.

5. Занора В. О. Методика підбору кадрів з урахуванням організаційних ризиків / В. О. Занора, Л. С. Чернова, Ю. М. Кузьмінська, О. Б. Данченко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2013. – № 1 (45). – С. 88 – 94.

 

КИРИЛЮК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Кирилюк І.М.

Доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат економічних наук

Закінчила у 2002 році Нетішинську ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 (м. Нетішин Хмельницької обл.).

У 2007 році закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету (факультет міжнародних економічних відносин та бізнесу) за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» та отримала кваліфікацію товарознавця-експерта (диплом РВ № 32078851 від 22.06.2007 р.).

У 2014 році вступила до аспірантури Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (заочне відділення), тема дисертаційної роботи – «Організаційно-економічний механізм підвищення якості продукції тваринництва в Україні» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

Сфера наукових інтересів: управління якістю та безпечністю продукції, управління процесами сертифікації та стандартизації в умовах створення зони вільної торгівлі з ЄС, проблеми гарантування продовольчої безпеки, державного регулювання, ціноутворення та інфраструктурного забезпечення розвитку економіки.

Дисципліни, що викладає: «Товарознавство», «Управління стандартизацією та сертифікацією», «Екологічний менеджмент», «Діловодство».

Науково-педагогічний стаж – більше 3 років.

Автор 6-ти наукових праць.

Основні публікації:

1. Кирилюк І.М. Концептуальні засади дослідження інфраструктури аграрного ринку / Є.М. Кирилюк, І.М. Кирилюк // Європейські перспективи. – 2011. – № 4. Ч. 3. – С. 32 – 42.

2. Кирилюк І.М. Принципи та методи ціноутворення на аграрну продукцію в сучасних умовах / Є.М. Кирилюк, І.М. Кирилюк // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2011. – Випуск 4 (55). Том 2. – С. 33-42.

3. Кирилюк І.М. Категоріальний апарат сучасних досліджень у сфері якості та його еволюція / І.М. Кирилюк // Вісник Черкаського університету. Серія «Економіка». – Черкаси: ЧНУ, 2015. – № 15. – С. 47 – 52.

4. Кирилюк І.М. Сучасні тенденції управління якістю сільськогосподарської продукції у США / Є.М. Кирилюк, І.М. Кирилюк // Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 18 квітня 2014 р.). – Миколаїв, 2014. – С. 78 – 80.

5. Кирилюк І.М. Шляхи підвищення якості молочної сировини в Україні / І.М. Кирилюк, Є.М. Кирилюк // Виробничо-експортний потенціал національної економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3-4 жовтня 2014 р.). – Ужгород, 2014. – С. 34 – 36.

 

БОГУСЛАВСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Богуславська С.І

Доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат економічних наук, доцент

У 1992 році закінчила Московський хіміко-технологічний університет.

У 1998 році закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та отримала кваліфікацію магістра міжнародного менеджменту.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка на тему «Формування та розвиток системи соціального інвестування в регіоні».

В 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

Сфера наукових інтересів: теоретико-методичні й прикладні аспекти формування та розвитку регіональної системи соціального страхування.

Дисципліни, що викладає: «Маркетинг», «Ціноутворення», «Управління маркетинговою діяльністю», «Управлінський аналіз», «Сучасні концепції управління», «Інноваційно-інвестиційний менеджмент», «Інноваційно-інвестиційний менеджмент в аграрній сфері».

Має досвід роботи на державній службі:

1. Черкаська обласна державна адміністрація – управління зовнішніх економічних зв’язків;

2. Національний банк України. Черкаське регіональне управління. Валютний відділ.

Науково-педагогічний стаж – 8 років.

Автор понад 50-ти науково-методичних праць.

Основні публікації:

1. Богуславська С. І. Підвищення соціально-економічної ефективності в стратегії розвитку регіону : монографія / Дмитренко М.Й., Пустовійт Р.Ф., Петкова Л.О., Богуславська С.І. та ін. [за заг. ред. Р.Ф. Пустовійта]. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 444 с.

2. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь : монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Національна мережа ВНЗ-партнерів спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 714 с.

3. Богуславська С. І. Глобальне партнерство в парадигмі сталого розвитку: освіта, технології, інновації : монографія / [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 529 с.

 

КРАВЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Кравченко О.О

Доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат економічних наук

У 2004 році з відзнакою закінчила Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького та отримала кваліфікацію економіст, викладач-дослідник економічної теорії.

У 2011 захистила кандидатську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний університет ім. В. Гетьмана» на тему «Інноваційний розвиток та структурні зміни в економіці» зі спеціальності економічна теорія та історія економічної думки.

Сфера наукових інтересів – управління інноваціям в умовах модернізації економіки України.

Дисципліни, що викладає: «Самоменеджмент», «Операційний менеджмент», «Управління змінами», «Соціально-економічний розвиток», «Аналіз господарської діяльності».

Науково-педагогічний стаж – 13 років.

Автор близько 30 науково-методичних праць.

Основні публікації:

1. Аналіз національної інноваційної системи розвитку економіки / О.О. Кравченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10. – С. 179 – 183.

2. Роль кадрової політики на підприємстві / О.О. Кравченко // Економіка та суспільство. – 2016. – № 3 – С. 355 – 359.

3. Динаміка банкрутства підприємств та рівень безробіття / О.О. Кравченко // Молодий вчений. – 2017. – №3. – С. 691 – 697.

4. Аналіз рівня та якості життя населення України в умовах економічної та політичної нестабільності / О.О. Кравченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №17. – С. 572 – 578.

5. Перспективи розвитку банківського маркетингу в Україні / О.О. Кравченко // Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал. – 2018. – № 4.

6. Інноваційні підходи до мотивації праці / О.О. Кравченко // Фінансовий простір. – 2018. – № 2. – С. 169 – 177.

 

НОСАНЬ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

DB4_6929

Доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат
історичних наук, доцент кафедри економіки та управління

У 2010 році закінчила Черкаський державний технологічний університет та отримала кваліфікацію магістр з економіки підприємства.

У 2018 році закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького та отримала кваліфікацію юрист.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – історія України у спеціалізованій вченій раді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси) на тему: «Грошова реформа 1922 – 1924 рр. в УСРР: історичний аспект».

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки та управління.

Сфера наукових інтересів менеджмент, управління, фінансова санація, економічна безпека.

Дисципліни, що викладає: «Управління проектами»; «Ціноутворення»; «Маркетинг», «Цінова та тарифна політика» та ін.

Науково-педагогічний стаж – 14 років.

Автор понад 70 науково-методичних праць.

Основні публікації:
1. Носань Н.С. Монографія. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти забезпечення фінансової безпеки України. Черкаси : ФОП Пономаренко Р.В., 2019, 350 с.

2. Носань Н.С., Куценко Д.М. Основи забезпечення фінансово-економічної безпеки на мікро- та макрорівнях: українські реалії. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск 2(70). Частина 1. С.51-56.

3. Носань Н.С. Теоретичні імперативи дефініції фінансової безпеки держави. Економіка, фінанси, право. 2019. №9. С.17-20.

4. Носань Н.С. Правові засади забезпечення фінансової безпеки України. Інтелект-XXI. 2019. №2. С.53-58.

5. Носань Н.С., Куценко Д.М. Теоретичні засади управління фінансово-економічною безпекою на сучасному етапі розвитку безпекознавства. Вісник Черкаського національного університету. Серія Економічні науки. 2019. №1. С.74-83.

6. Носань Н.С. Гіпотези управління безпекою фінансової складової національної економіки України. Інтелект-XXI. 2019. №3. С.78-83.

7. Носань Н.С. Методологічні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки держави. Економіка, фінанси, право. 2019. №5/2. С.6-10.

8. Носань Н.С. Проблемні аспекти діагностики стану фінансової безпеки України: експертний підхід. Причорноморські економічні студії. 2019. №43. С.69-73.

9. Носань Н.С. Актуальні загрози та ризики фінансової безпеки України на межі посткризового та євроінтеграційного періодів. Причорноморські економічні студії. 2019. №40. С.35-40.

10. Носань Н.С., Мартінович В.Г. Альтернативні форми фінансування суб’єктів малого підприємництва: перспективи використання в Україні. Економіка і суспільство. 2019. Випуск 20. С.338-345.

11. Носань Н.С., Герасименко О.М. Управління ризиками у процесі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави: сильні сторони та області для розвитку крізь призму глобальних індексів. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск 3(71). Частина 1. С.85-94.

12. Носань Н.С. Парадигми та технології забезпечення фінансової безпеки держави: вітчизняний та світовий досвід. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Випуск 4(72). Частина 2. С.41-47.

13. Носань Н.С. Системний підхід в управлінні фінансовою безпекою держави. Вісник ТНУ. 2019. Том 30 (69) №4. Частина 2. С.19-24.

14. Носань Н.С. Стратегії національної безпеки: вітчизняний і світовий досвід захисту державних фінансових інтересів. Економіка, фінанси, право. 2019. №7. С.36-39.

15. Носань Н.С. Стратегічні орієнтири забезпечення фінансового складника економічної безпеки національної економіки в контексті слідування цілям сталого розвитку. Бізнес-навігатор. 2019. Випуск 3-1 (52). С. 53-57.

16. Nosan N. Financial security of the state: content and problems of governance in the system of the national economy. Вісник Черкаського національного університету. Серія: Економічні науки. 2019. №2.C.28-34.

17. Nosan N., Shevchenko Ye.,Zachosova N. Formation of conceptual bases for state financial security supply: strategic and tactical actions. Modern Economics. 2019. №15. Р. 224-229. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-32.

18. Nosan N. Paradigms of architectonics of the financial security of the state in the national security system. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2019. №5.Р.5-12.

19. Nosan N., Zachosova N. Conceptual bases for ensuring financial security of the state. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2019. №2. Р. 6-12.

20. Nosan N., Zachosova N. Threats for financial security of Ukraine in the banking and non-bank financial sectors: tendencies of the time or negligence of the national regulators work? Security of the XXI century: national and geopolitical aspects/ in edition of I. Markina. Prague, Nemoros s.r.o., 2019. Р.53-59.

21. Nosan N. Identification of challenges and threats of financial security of Ukraine as the first stage in developing of its support strategy. Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2019. №4. Р. 120-127.

22. Nosan N. Retrospective Analysis of the Main Indicators of Ukraine’s Financial Security. Modern Economics. 2019. №14. Р. 193-199.

23. Nosan N. Diagnosis of the financial security of Ukraine based on the analysis of global indexes and positions in international ratings. Modern Economics. 2019. №16. С. 121-126.

24. Nosan N., Zachosova N. Conceptual framework for management and regulation of the state financial security.Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2019. №1. Р. 59-66.

25. Nosan N., ZachosovaN., Bauer G. New developments in state regulation of banking safety and security of the non-banking financial market: expectations from SPLIT. Modern Economics. 2019. №13. Р.106-111.

26. Носань Н.С., Зачосова Н.В., Коваленко А.О. Управління фінансовою безпекою в умовах глобалізації та у епоху фінансових криз: регулювання чи лібералізація?Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки.2018. №4. С.44-52.

27. Носань Н.С., Назаренко С.А. Санація підприємства як комплексна процедура його оздоровлення: сутність та підходи до трактування. Економічний форум. 2018. № 2. С. 238-242.

28. Носань Н.С.,Назаренко С.А. Теоретичні аспекти державного регулювання фінансової безпеки: мікро та макро рівні. Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України / за ред. Черевка О.В. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018. С.185-206.

29. Носань Н. С. Управління маркетинговою діяльністю комерційних банків як передумова зростання ефективності їх функціонування. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 11(1). С. 24-26.

30. Носань Н. С. Адаптація європейського досвіду функціонування механізму банкрутства підприємств у вітчизняній практиці. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 52-56.

31. Носань Н. С. Стратегічне управління фінансовим оздоровленням підприємства. Економіка і регіон. 2016. № 1. С. 58-64.

32. Носань Н. С. Особливості застосування та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в Україні.Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 20(2). С. 45-48.

33. Носань Н.С. Джерела інвестиційного капіталу в Україні. Часопис економічних реформ. 2013. № 3. С. 11-16.

Конференції:

34. Cherevko O., Nazarenko S., Zachosova N., Nosan N. Financial and economic security system strategic management as an independent direction of management. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019). SHS Web of Conferences 65.03001 (2019). M3E22019. URL: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196503001.

35. Носань Н.С. Інноваційні підходи до державного регулювання фінансової безпеки України. Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід: Збірник матеріалів V Круглого столу, Черкаси, 16 травня 2019 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2019. С.92-94.

36. Носань Н.С. Новітні підходи до розуміння поняття фінансової безпеки держави. Теоретичні та прикладні аспекти інноваційного розвитку економіки та управління:матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 13 квітня 2019 р. – К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. С.37-42.

37. Носань Н.С. Основи управління фінансовою складовою системи економічної безпеки національної економіки. Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 березня 2019 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С.14-16.

38. Носань Н.С. Перспективні вектори підвищення рівня безпеки банківського і небанківського фінансового ринку у контексті забезпечення фінансової безпеки України. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: Збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції (20-22 березня 2019 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С. 63-65.

39. Носань Н.С. Проблеми забезпечення фінансової складової національної безпеки держави. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18-19 квітня 2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С.22-24.

40. Носань Н.С. Фінансова безпека як наукова категорія / Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.) / упорядник І. О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 212 с. С.137-140.

41. Носань Н.С., Куценко Д.М. Основні стратегічні орієнтири забезпечення фінансово-економічної безпеки: ретроспективний огляд та перспективи. Оцінка рівня розвитку інфраструктури країни в умовах інноваційної економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 23 березня 2019 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2019. С.18-21.

42. Носань Н.С., Куценко Д.М. Проблеми оцінювання рівня фінансової безпеки у процесі управління станом системи її забезпечення. Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 12 квітня: ХНТУСГ, 2019. С.151-154.

43. Носань Н.С., Куценко Д.М. Роль і значення фінансового менеджменту в механізмі управління фінансово-економічною безпекою. Проблеми фінансового менеджменту:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С.63-65.

44. Носань Н.С., Куценко Д.М. Необхідність управління економічною безпекою суб’єктів господарювання для досягнення стану фінансової безпеки України. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : збірник наукових праць. Ніжин, 11-12 квітня, 2019. С.185-188.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Чередниченко В.В

Старший викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки, кандидат економічних наук

Закінчила у 1998 році сш №11 м. Черкаси.

У 2004 році з відзнакою закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Економічна теорія» та здобула кваліфікацію економіста, викладача-дослідника економічної теорії.

У 2006 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

В 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» у спеціалізованій вченій раді Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України на тему: «Розвиток морських єврорегіонів в системі локальної кооперації ЄС».

Сфера наукових інтересів: публічне управління, проблеми міжособистісного спілкування, подолання конфліктів, інноваційні комунікації, людина як бренд.

Викладає дисципліни: «Комунікативний менеджмент», «Державне управління», «Комунікації в публічному управлінні», «Вступ до фаху», «Бренд-менеджмент».

Науково-педагогічний стаж – 7 років.

Є автором і співавтором більше 20 наукових праць, у т.ч. монографії та 10 статей у наукових фахових виданнях. Прийняла участь у понад 10 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях.

Основні публікації:

1. Чередниченко В.В. Державне регулювання кадрової політики в контексті економічної безпеки / В.В. Чередниченко. – GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: Монографія / За ред. проф. Мігус І.П. – ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 304 с. – С. 166-188.

2. Чередниченко В.В. Вплив балджа молоді на економічну безпеку країни / В.В. Чередниченко // Бізнес Інформ. – 2015. – С. 23-27.

3. Чередниченко В.В. Еволюція програм регіонального розвитку ЄС з підтримки транскордонного співробітництва / В.В. Чередниченко // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Вип. 17. / Гол. редактор Є. Піщаль. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 234-241.