Історія кафедри

Історія кафедри | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

Завідує кафедрою Кукурудза І. І., доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник народної освіти України.

Кафедра економічної теорії бере свій початок від кафедри марксизму-ленінізму, де існувала секція політичної економії. Саме на базі цієї секції у 1964 році було створено кафедру політичної економії та наукового комунізму. Першим її завiдувачем був кандидат економiчних наук, доцент В. А. Яковенко. Вiн багато зробив для становлення кафедри як структурного пiдроздiлу нашого навчального закладу, а також для добору кадрiв, пiднесення якостi навчання.

У зв’язку з переїздом В.А.Яковенка на роботу у Сiмферополь, завiдувачем кафедри було обрано О.П.Земскову — кандидата економiчних наук, доцента. Усвiдомлюючи, що якiсть знань студентiв залежить вiд якiсного складу професорсько-викладацького складу, вона дбала про поповнення кафедри кандидатами та докторами наук, залучала їх до плiдної наукової та навчально-методичної роботи.

Після закiнчення нормативних термінiв перебування на посадi завiдувача кафедри, О.П.Земскова залишилася працювати доцентом кафедри, а завiдувачем на засадах конкурсу було обрано кандидата економiчних наук, доцента Т. Т. Ковальчука, який невдовзi пiсля обрання на посаду захистив докторську дисертацiю. Будучи талановитим вченим i здiбним педагогом-керiвником, вiн постiйно дбав i про органiзацiю наукових дослiджень на кафедрi, i про професiйне зростання членiв кафедри. Вiн одним з перших в Українi почав розробляти проблеми розвитку пiдприємництва та вдосконалення управлiння виробництвом. Його монографiї з названих проблем i сьогоднi не втратили своєї актуальностi. За досягнення в галузi розвитку економiчної науки йому було присвоєне звання заслуженого дiяча науки i технiки України. Талант науковця i сумлiнне ставлення до працi послужили тому, що Т. Т. Ковальчука у 1988 роцi запросили на роботу у Київську вищу партiйну школу при ЦК КП України, а пiзнiше — у Верховну Раду України.

В різний період на кафедрі працювали: кандидати економічних наук: Андріяко Ю.В., Єресько І.Г., Загоруйко І.О., Ружицький Г.В.,  Кібальник Л.О., Коваль В.І., Пасєка С.Р., Пустовойт О.В., Свічинський М.М., Скрипніченко О.П., Сучкова О.Д., Танцюра О.А., Федоренко В.С., Чередниченко В.І.; Кучеренко С.А., Шірінян Л.В., Мотриченко В.М., Дорошко О.О., старші викладачі: Коваль В.Г., Луговська А.В., Очеретяна В.М,.; старші лаборанти: Годулін В.М., Іванов Я.М., Свєтлова С.М Янус Н.О.; завідуюча кабінетом політичної економії та наукового комунізму Файдюк О. Є та інші.

З 1988 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академiк Академiї економiчних наук України, заслужений працiвник народної освiти України Кукурудза І.І. За цей час кафедра кілька разів зазнавала реорганізації та змінювала назву. Зокрема була кафедрою політичної економії, економічної теорії, економічної теорії та міжнародної економіки, економічної теорії з 10 вересня 2010 року – економічної теорії та міжнародної економіки, а нині – економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки. Кафедра розвиває кращi традиції: дбає про полiпшення якiсного складу, зміцнення навчально-матерiальної бази, пiдготовку висококвалiфiкованих спецiалiстiв для народного господарства.

Турбота про полiпшення якiсного складу кафедри проявляється у створеннi належних умов для пiдготовки та захисту кандидатських і докторських дисертацiй. Порiвняно за короткий перiод захистили докторські дисертації Кирилюк Є.М., Кібальник Л.О., кандидатські дисертації  Опалько В.В., Сотула О.В., Прощаликіна А.М., Ромащенко К.М., Дорошко О.О., Петрик Я.В., Чередниченко В.В., Ромащенко Т.І., Мотриченко В.М. При кафедрі діє аспірантура з економічної теорії. Сьогодні, крім завідуючого, на кафедрі працюють доктор економічних наук, професори Кирилюк Є.М., Кібальник Л.О., кандидати економічних наук Макаринська О.В., Опалько В.В., Сотула О.В., Прощаликіна А.М, Ромащенко Т.І., Ромащенко К.М., Захарків Я.В., старші викладачі Бондаренко Г.В., Денисенко В.О., старший лаборант Пакліна О.С., лаборант Голоднюк О.С. Кафедра була ініціатором і організатором щодо створення економічного факультету. На її базі почергово були створені кафедри міжнародної економіки, економіки та обліку, менеджменту та туризму.

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Економічна теорія» на денній формі навчання, бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю «Міжнародна економіка» на денній та заочній формах навчання. Викладачі кафедри забезпечують викладання більше шестидесяти фундаментальних та професiйно-орiєнтованих дисциплiн в інституті економіки і права та економiчної теорії — в інших інститутах. При цьому вона постiйно шукає шляхи пiднесення рiвня викладання та полiпшення якостi економiчної пiдготовки кадрiв, адже першою в унiверситетi застосувала модульну систему контролю та оцiнювання рiвня знань студентiв, про яку позитивно вiдгукуються студенти та викладачi унiверситету.