Професорсько-викладацький склад кафедри

Історія кафедри | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

Професорсько-викладацький склад

Кукурудза І.І.

Кукурудза Іван Іванович

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник народної освіти України,
Дійсний член Академії економічних наук України.

Закінчив Київський державний університет ім. Т. Шевченка, Вищу партійну школу при ЦК Компартії України, аспірантуру Київського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка. У 1973 році захистив кандидатську на тему «Критика буржуазных трактовок сущности и некоторых социально-экономических последствий современной научно-технической революции при капитализме» за спеціальністю 08.00.01 — політична економія. У 1985 році захистив докторську дисертацію на тему: „Диалектика социально-экономических предпосылок социалистической революции в условиях современного ГМК”
Наукові інтереси: соціально-економічні наслідки ринкових перетворень в Україні та соціально-економічні наслідки участі України у процесах європейської інтеграції.

Написав і видав підручники:

 1. Політична економія. Матеріали до лекцій і семінарів. — Черкаси, 1999.
 2. Міжнародна економіка. Матеріали до лекцій і семінарів. — Черкаси, 2000.
 3. Методика викладання економічної теорії. Матеріали до лекцій і семінарів. — Черкаси, 2001.
 4. Актуальні проблеми політекономії. Матеріали до лекцій та семінарів. — Черкаси, 2002.
 5. Економіка України перехідного періоду. Матеріали до лекцій та семінарів. — Черкаси, 2002.
 6. Методологія соціально-економічного пізнання. Матеріали до лекцій та семінарів.-Черкаси, 2003.
 7. Політична економія. Матеріали до лекцій і семінарів. — Черкаси, 2007.
 8. Сучасні економічні системи. Матеріали до лекцій та семінарів. — Черкаси, 2004

Монографії:

 1. Кукурудза І.І. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України .- Монографія.- Тернопіль-Донецьк.-2011.-848с.-С 49-57
 2. Кукурудза І.І., Сотула О.В. Соціально-економічний механізм державного регулювання: монографія / Кукурудза І.І., Сотула О.В. – Черкаси.:ЧНУ, 2011. – 158с.
 3. Кукурудза І.І. Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи: монографія / К.М.Євменькова, В.О.Ковтуненко, І.І.Кукурудза (та ін.) за ред. І.І.Кукурудзи. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. — 224 с.
 4. Кукурудза І.І., Прощаликіна А.М. Інноваційна діяльність: суть і роль в економічному зростанні країн з трансформаційною економікою: монографія.- Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011.-168с.
 5. Кукурудза І.І., Ромащенко Т.І. Україна у світових процесах трудової міграції: монографія / І.І.Кукурудза, Т.І.Ромащенко. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 252 с.
 6. Кукурудза І.І. Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи: Монограія. За ред. Кукурудзи І.І. – ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – 2012 – 324с.
 7. Кукурудза І.І., Ромащенко К.М. Ринок освітніх послуг у трансформаційній економіці: монографія / Кукурудза І.І., Ромащенко К.М. Черкаси: ЧНУ, 2013 — 150 с.

Всього опубліковано понад 300 праць
Викладає дисципліни: «Політекономія», «Актуальні проблеми політичної економії», «Державне регулювання  економіки»
Керівник трьох аспірантів.

Кирилюк_на_сайт2

Кирилюк Євген Миколайович

доктор економічних наук, професор

Закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «менеджмент організацій», аспірантуру Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм формування і функціонування агроторгових домів в Україні» за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК.  Навчався в докторантурі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У 2013 захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток аграрного ринку в умовах трансформації економічних систем» за спеціальністю 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки.
Наукові інтереси: теоретичні розробки та практичне розв’язання проблем еволюції економічних систем; сучасних трансформаційних процесів у національних економічних системах, їх впливу на розвиток аграрних відносин і аграрного ринку; проблем гарантування продовольчої безпеки, державного регулювання, ціноутворення та інфраструктурного забезпечення розвитку економіки.
Основні публікації та видання:
Навчально-методичні посібники:

 1. Економічне оцінювання: Навчальний посібник.– Черкаси: ЧНУ, 2008. – 224 с.
 2. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни.– Черкаси: ЧНУ, 2008. – 164 с.
 3. Мікроекономічний аналіз державної політики: навчально-методичний посібник. – Черкаси: ЧНУ, 2015. – 316 с.

Монографії:

 1. Кирилюк Є.М. Сучасний стан продовольчої безпеки // Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи: монографія / [Опалько В.В., Прощаликіна А.М., Бондаренко Г.В., Кирилюк Є.М.]; за редакцією І.І. Кукурудзи. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 324 с.
 2. Кирилюк Є.М. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вітчизняного агропромислового комплексу / Є.М. Кирилюк // Розвиток України в контексті актуальних соціально-економічних проблем / За ред. Р.Ф. Пустовійта. – Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ», 2013. – С. 152-217.
 3. Кирилюк Є.М. Аграрний ринок в умовах трансформації економічних систем / Кирилюк Є.М. – К.: КНЕУ, 2013. – 575, [5] с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Кирилюк Е.Н. Проблемные аспекты развития оптовых рынков сельскохозяйственной продукции: опыт Украины / Е.Н. Кирилюк // Современная экономика: проблемы и решения. – 2013. – № 12 (48). – С. 101-110.
 2. Кирилюк Е.Н. Проблемы развития аграрного рынка в Украине / Е.Н. Кирилюк // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2014. – № 2 (27). – С. 22-27.
 3. Кирилюк Є.М. Чинники і специфіка економічного розвитку в умовах постіндустріалізації та глобалізації / Є.М. Кирилюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Економіка». – 2014. – Випуск 3 (67). – С. 136-144.
 4. Кирилюк Є.М. Теоретичні засади формування інноваційної моделі розвитку суб’єктів культурної діяльності в Україні / Є.М. Кирилюк // Економіка і менеджмент культури. – 2014. – № 1. – С. 53-57.
 5. Кирилюк Є.М. Культурний капітал у сучасній економіці та підприємництві / Є.М. Кирилюк // Економіка і менеджмент культури. – 2014. – № 2. – С. 10-14.
 6. Кирилюк Є.М. Трансформація структури аграрного ринку на сучасному етапі науково-технічного прогресу / Є.М. Кирилюк // Вісник Черкаського університету. Серія «Економіка». – 2015. – № 4 (337). – С. 3-12.
 7. Кирилюк Є.М. Розвиток біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні / Є.М. Кирилюк // Вісник Черкаського університету. Серія «Економіка». – 2015. – № 12 (345). – С. 39-46.
 8. Кирилюк Є.М. Системний підхід у дослідженні аграрних відносин: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Є.М. Кирилюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015.
 9. Кирилюк Є.М. Сучасні концепції наповнення агропродовольчого ринку та розв’язання продовольчої проблеми / Є.М. Кирилюк // Агросвіт. – 2015. – №16. – С. 3-9.
 10. Кирилюк Є.М. Стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських маркетингових кооперативів в Україні / Є.М. Кирилюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №16. – С. 12-17.
 11. Кирилюк Є.М. Особливості ціноутворення на ринках інформаційних продуктів і послуг / Є.М. Кирилюк, А.М. Прощаликіна // Інноваційна економіка. – 2015. – №3 (58). – С. 248-251.
 12. Кирилюк Є.М. Інституційне середовище та його вплив на розвиток суб’єктів соціально-культурної сфери / Є.М. Кирилюк // Економіка і менеджмент культури. – 2015. – № 1. – С. 3-7.

Опублікував 88 наукових праць загальним обсягом 94,5 др. арк. (у т.ч. 2 одноосібні монографії – 42,0 др. арк.)
Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Економічна теорія управління підприємством», «Мікроекономічний аналіз державної політики», «Економічне оцінювання», «Підприємницька діяльність».

 

Опалько В.В.

Опалько Вікторія Вікторівна

к.е.н., доцент

Закінчила Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами, аспірантуру Донецького національного університету економіки і торгівлі імені. Михайла Туган-Барановського. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Подолання бідності в системі світового господарства» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Наукові інтереси: мегатренди розвитку у світовій енергетиці; закономірності розвитку складних соціально-економічних систем

Основні публікації та видання:

 1. Чернега О.Б., Опалько В.В. Глобальна бідність: масштаби, тенденції і загрози розвитку: монографія. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2010. – 235 с.
 2. Опалько В.В. Особливості зовнішньоекономічної безпеки в умовах глобалізації // Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи:колективна монографія / за редакцією І.І. Кукурудзи. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 324 с.
 3. Опалько В.В. Глобальные мегатренды и вызовы современности (Раздел 2) в монографии«Мегатренды развития глобальной экономической системы: ведущие акторы, фреймы и детерминанты инновационных сдвигов»: монография / М-во образования и науки Украины; [О.Б. Чернега и др.];. – Донецк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2014. – 305 с. (колективна монографія).

Статті у фахових виданнях:

 1. Опалько В.В. Імперативи сталого глобального розвитку / Опалько В.В. // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – 2012. – Випуск 217.с. 22-29.
 2. Опалько В.В. Тінізація ринку праці в Україні / В.В. Опалько // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – №4 (277). – ЧНУ. – 2013. С. 64–69
 3. Опалько В.В. Модернізація світової економіки / В.В.Опалько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Випуск 6. Част.1. – 2014. – С. 103 – 107.
 4. Опалько В.В. Трансформація світового ринку енергоресурсів / В.В. Опалько // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання. – Режим доступу:http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/63-opalko-v-v-transformatsiya-svitovogo-rinku-energoresursiv]. – Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського.
 5. Опалько В.В. Структура світового ринку енергоресурсів: сутність і сучасні тенденції / В.В. Опалько // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. – 2014. — № 4 (297). – С. 136 – 142.
 6. Опалько В.В. Мегатренды глобального экономического развития / В.М. Мотриченко, В.В. Опалько // Фінансовий простір [Електронне наукове фахове видання – Міжнародний науково-практичний журнал. – Режим доступу:http://fp.cibs.ck.ua]. – 2014. — № 4 (16). – С. 176 – 182.

Викладає дисципліни: «Теорії міжнародної економіки», «Методи економічних досліджень», «Міжнародні фінанси», «Міжнародний маркетинг», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Міжнародна торгівля»

Сотула О.В.

Сотула Оксана Віталіївна

к.е.н., доцент

Закінчила фізико-математичний факультет Черкаського державного педагогічного інституту, Харківський державний університет за спеціальністю  фінанси та кредит, аспірантуру КНЕУ. Імені Вадима Гетьмана. Кандитат економічнх наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Тема кандидатської дисертації «Соціально-економічний механізм державного регулювання економіки у трансформаційній економіці»

Наукові інтереси: проблеми суспільного розвитку України в контексті соціоекономіки.

Основні публікації та видання:

Монографії:

 1. Кукурудза І.І., Сотула О.В. Соціально-економічний механізм державного регулювання: монографія / Кукурудза І.І., Сотула О.В. – Черкаси.:ЧНУ, 2011. – 158с.
 2. Сотула О.В. Економічна безпека регіонів // Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи: монографія / за редакцією І.І. Кукурудзи. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 324 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. 1.Сотула О.В. Державний механізм сприяння створенню середнього класу / Сотула О.В. // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання – 2012. — №12. – режим доступу www.economy.nayka.com.ua
 2. Сотула О.В. Соціально-економічна диференціація регіонів як джерело загроз економічній безпеці держави / Сотула О.В. // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання — 2012. — №11. – режим доступу www.economy.nayka.com.ua
 3. 3.Сотула О.В. Моніторинг економічної безпеки Черкаської області / Сотула О.В. // Наука й економіка, науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. [Електронне наукове фахове видання – випуск 4(28), том 1. – 2012. – С.281-287
 4. Сотула О.В. Розвиток системи соціального партнерства у регіоні (на прикладі Черкаської області) / Сотула О.В. // Вісник Хмельницького національного університету. –хмельницький. – 2013. – №2. С.187-192
 5. Сотула О.В.Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку економіки / Сотула О.В. // Наука й економіка, науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. [Електронне наукове фахове видання — / Сотула О.В. // Наука й економіка, науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. [Електронне наукове фахове видання — Ефективна економіка. – 2013. — №4. – режим доступу www.economy.nayka.com.ua
 6. 6.Сотула О.В. Важливість запровадження та поширення соціального аудиту в Україні  / Стула О.В.  // Молодіжний економічний дайджест. Науковий електронний журнал. – 2014. № 2 (2). С. 85-88. Режим доступу до журналу: http://www.med.kneu.edu.ua
 7. Сотула О.В. Соціальний аудит як важлива складова економічного розвитку держави / Сотула О.В. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 36: у чотирьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – Частина ІІ. Том 2. – 143 с. С. 49-54

Має понад 40 наукових та три праці навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни: «Економіка державного сектору» , «Інституціональна економіка», «Соціально-економічна безпека», «Макроекономіка», «Макроекономіка та макроекономічні системи», «Економіка галузевих ринків», «Макроекономічний аналіз».

Ромащенко Т.І.

Ромащенко Тарас Ігорович

к.е.н.,доцент

Закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)». Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Тема кандидатської дисертації «Стратегія участі України у світових процесах трудової міграції».

Наукові інтереси: світове господарство і міжнародні економічні відносини, міжнародна трудова міграція, міжнародний бізнес, методика і практика викладання економічних дисциплін

Основні публікації та видання:

Монографії

 1. Ромащенко Т.І. Україна у світових процесах трудової міграції: монографія / І.І.Кукурудза, Т.І.Ромащенко. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 252 с.
 2. Ромащенко Т.І.Ринкові перетворення і міжнародна трудова міграція в Україні // Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи: колективна монографія / за ред. І.І.Кукурудзи. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. — 224 с.
 3. Ромащенко Т.І. Міграційна складова економічної безпеки // Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи: колективна монографія / за редакцією І.І. Кукурудзи. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 324 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Ромащенко Т.И., Кукурудза И.И. Рыночный менеджмент в Украине и Польше: сравнительный анализ / Ромащенко Т.И. //Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – Випуск 277.с. 3-11
 2. І. Kukurudza, T.Romashchenko Comparative analysis of the market management in Ukraine and Polend // Public management 2013. Challenges and dilemmas of managing public organization.Volum III. – Warsav 2013 s 76-81.
 3. Ромащенко Т.І. Ціноутворення на освітні послуги в державних вищих навчальних закладах / Ромащенко К.М., Ромащенко Т.І. // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. — № 7. – С. 83-86.
 4. Ромащенко Т.І. Актуальні проблеми розвитку приватної вищої освіти в Україні / Ромащенко К.М., Ромащенко Т.І. // Ефективна економіка. – 2014. № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 5. Ромащенко Т.І. Економічний потенціал міграційного капіталу / Ромащенко К.М., Ромащенко Т.І. // Ефективна економіка. – 2014. — № 1. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 6. Ромащенко Т.І. Аналіз позитивних наслідків зовнішньої трудової міграції українців / Ромащенко Т.І. // Економічний простір. – 2014. № 82. – С. 74-83

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Митне регулювання зовнішньої торгівлі», «Міжнародні контракти», «Міжнародні економічні відносини», «Бізнес-протокол (на англійській мові)», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Валютні операції», «Економічна інтеграція»

Прощаликіна А.М.

Прощаликіна Аліна Миколаївна

к.е.н.,доцент

Закінчила економічний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кваліфікація — економіст. Викладач – дослідник економічної теорії. Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інноваційна діяльність як чинник економічного зростання».

Наукові інтереси: інноваційні та інформаційні чинники економічного зростання, ціноутворення на інформаційну продукцію, розвиток інформаційного ринку

Основні публікації та видання:

Монографії

 1. Прощаликіна А.М. Інноваційна діяльність: суть і роль в економічному зростанні країн з трансформаційною економікою: монографія. / Кукурудза І.І., Прощаликіна А.М. — Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011.-168с.
 2. Прощаликіна А.М. Інноваційна діяльність в Україні / Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи: колективна монографія / за ред. І.І.Кукурудзи. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. — 224 с.
 3. Прощаликіна А.М. Науково-технологічна безпека в системі економічної безпеки // Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи: колективна монографія / за редакцією І.І. Кукурудзи. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 324 с.
 4. Прощаликіна А.М. Моделі, фактори та сучасні тенденції економічного зростання / Управління економічним розвитком держави та суб’єктів господарювання: монографія / за ред.. Денисенка М. П., Мігус І. П.. – Черкаси: ТОВ «Маклаут», 2013. – 448 с. – С. 55-67.

Статті у фахових виданнях:

 1. Прощаликіна А. М. Напрями розширення ємності внутрішнього агропродовольчого ринку / А.М. Прощаликіна, Є.М.Кирилюк // Інноваційна економіка. – 2012. –№8. – С. 190-196.
 2. Прощаликіна А. М. Напрями стимулювання експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції та продовольства / А.М. Прощаликіна, Є.М.Кирилюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №18. – С. 9-13.
 3. Прощаликіна А. М. Базові засади розробки стратегії розвитку аграрного ринку України / А.М. Прощаликіна, Є.М.Кирилюк // Агросвіт. – 2012. – №17. – С. 5-11.
 4. Прощаликіна А. М. Методологія синергетики в дослідженні процесів трансформації економічних систем / А.М. Прощаликіна, Є.М.Кирилюк // Механізм регулювання економіки. – 2012. – №1. – С. 87-94.
 5. Прощаликіна А. М. Сучасний стан та проблеми гарантування науково-технологічної безпеки України / А.М. Прощаликіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2012. – Випуск 31. – Частина І. – С. 71-76.
 6. Прощаликіна А. М. Інноваційна складова економічної безпеки України / А.М. Прощаликіна // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. – 2014. – №4. – С. 74-80.
 7. Прощалыкина А. Н. Особенности ценообразования на информационные продукты и услуги /Прощалыкина А. Н. // Бизнес образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2014. – № 2 (27). – С. 34-38.
 8. Прощаликіна А. М. Іноземне інвестування в економіку України / Прощаликіна А. М., Шевчук А. М. // Молодіжний економічний дайджест. – 2014. — № 2. – С. 23-29.
 9. Прощаликіна А. М. Сучасні тенденції розвитку ринку житлової нерухомості України / А. М. Прощаликіна, Д. С. Вуяхевич // Молодий вчений. – 2015. – №2. – C. 1342-1345.

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Облік у зарубіжних країнах», «Міжнародна економічна статистика», «Сучасні економічні теорії»,  «Економічна теорія», «Інформаційне суспільство»

Денисенко В.О.

Денисенко Вікторія Олександрівна

ст.викладач

Закінчила економічний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кваліфікація – економіст. Викладач-дослідник економічної теорії. Закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

Наукові інтереси: соціально-економічна стратифікація суспільства, політика становлення середнього класу, забезпечення соціальної безпеки

Основні публікації та видання:

Монографії

 1. Ковтуненко В.О. Реформування відносин власності як чинник формування середнього класу. / Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи: монографія / за ред. І.І.Кукурудзи. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. — 224 с.
 2. Ковтуненко В.О. Середній клас в системі економічної безпеки // Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи: колективна монографія / за редакцією І.І. Кукурудзи. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 324 с.
 3. Ковтуненко В.О. Відносини власності як особливий елемент економічної системи / Управління економічним розвитком держави та суб’єктів господарювання: монографія / за ред.. Денисенка М. П., Мігус І. П.. – Черкаси: ТОВ «Маклаут», 2013. – 448 с. – С. 55-67.

Статті у фахових виданнях:

 1. Ковтуненко В.О. Державний механізм сприяння становленню середнього класу / О.В.Сотула, О.В.Ковтуненко // «Ефективна економіка». – 2012. — №12.
 2. Ковтуненко В.О. Вплив роздержавлення на становлення середнього класу в умовах трансформаційної економіки // Вісник Черкаського університету. – Черкаси. – 2012. – №4. – С.47-54.
 3. Ковтуненко В.О. Розвиток системи соціального партнерства у регіоні (на прикладі Черкаської області) / О.В.Сотула, О.В.Ковтуненко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2013. – №2. – С.187-192.
 4. Денисенко В.О Вплив муніципальної власності на формування середнього класу в трансформаційній економіці України / В. О. Денисенко // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, I (2), Issue: 12, 2013, pp. 137-141.

Викладає дисципліни: «Міжнародна економічна діяльність України», «Фінансова економіка», «Трансформаційна економіка», «Транснаціональні корпорації», «Демографія», «Історія економіки та економічної думки»

Макаринська

Макаринська Олена Валеріївна

    К.е.н., доцент

В 1998 р. закінчила Уманську сільськогосподарську академію (нині Уманський національний університет садівництва) за спеціальністю «Аграрний менеджмент» зі спеціалізацією «Організація зовнішньоекономічної діяльності». Одержала диплом спеціаліста з відзнакою.

Кандидат економічних наук з 2003 р. Тема кандидатської дисертації «Формування та розвиток ринку молока і молокопродукції на регіональному рівні». Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК, ДК № 020046.

В 2007 р.  присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки.

У 2012 році пройшла міжнародне стажування по ІТЕК-менеджменту і особливостях оформлення зовнішньоекономічних контрактів і товарно-супроводжувальних документів з іноземними партнерами на фірмі «Іtec» ( м. Ельстерверда, Німеччина), а у 2014 році міжнародне стажування по плануванню та організації управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на фірмі «Іmpulsa» (Німеччина).

Науково-педагогічний стаж – понад 15 років.

Наукові інтереси: зовнішньоекономічна діяльність аграрних та переробних підприємств АПК України.

Викладає дисципліни:  «Економіка та біржова діяльність», «Економіка суспільного сектору», «Економіка галузевих ринків», «Економіка зарубіжних країн і міжнародні економічні організації».

Автор 46 наукових праць,  в тому числі 16 — методичного характеру.

Основні публікації та видання:

 1. Макаринська О.В. Розділ 7. Особливості регулювання зовнішньої торгівлі товарами в Україні. // Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи: монографія / [ Ковтуненко В.О. Кукурудза І.І., Макаринська О.В.]; за ред. І.І. Кукурудзи. Черкаси: Вид. від ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011 — 224 с.
 2. Макаринська О.В. Аналіз і напрями вдосконалення нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі товарами України. // Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи: колективна монографія. За ред. Головчука А.Ф. Умань: Ред. вид. відділ Уманського НУС, 2011.- 460 с.
 3. Макаринська О.В. Напрями активізації зовнішньої торгівлі продукцією агропромислового комплексу України // Вісник Черкаського університету. Серія:економічні науки. Випуск № 4 (217). – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012.- 151 с. – с. 98-103.
 4. Макаринська О.В., Кібальник Л.О. Програма переддипломної практики для студентів ОКР “спеціаліст” спеціальності 7.050103 “Міжнародна економіка”. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 40 с.
 5. Макаринська О.В. Напрями застосування нетарифних методів регулювання аграрного сектору економіки України в умовах членства в СОТ// Вісник Черкаського університету. Серія: економічні науки. Випуск № 177. – Черкаси: ЧНУ, 2010. – 151 с. – С. 64-69.
 6. Макаринська О.В., Кібальник Л.О. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів напряму підготовки  “Міжнародна економіка” –  Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 46 с.
 7. Макаринська О.В., Кібальник Л.О. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка”. –  Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. –   46 с.
 8. Макаринська О.В., Кібальник Л.О. Програма комплексного державного екзамену за професійним спрямуванням “Міжнародна економіка” — Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 70 с.

image001

 Ромащенко Катерина Миколаївна

К.е.н., доцент

Закінчила економічний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кваліфікація  — спеціаліст з міжнародної економіки. Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ринок освітніх послуг та його розвиток у трансформаційній економіці».

Наукові інтереси: Функціонування ринку освітніх послуг, міжнародні економічні відносини.

Основні публікації та видання:

Монографії

Кукурудза І.І., Ромащенко К.М. Ринок освітніх послуг у трансформаційній економіці: Монографія. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 156 с.

Ромащенко К. М. Формування ринку освітніх послуг / К. М. Ромащенко // Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи [Текст]: монографія / [Кукурудза І. І., Опалько В. В., Прощаликіна А. М. та ін]; за ред. І. І. Кукурудзи; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: [Вид. Від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького], 2011. – 224 с.

Статті

1.Взаємозв’язок відносин власності та середнього класу в умовах трансформаційної економіки [Текст] / К.М.Ромащенко, В.О.Денисенко // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 12. — С. 68-72.

 1. Грошові перекази трудових мігрантів і їх вплив на розвиток України / Т.І. Ромащенко, К.М. Ромащенко // Вісник Черкаського університету. Серія Економічні науки. – 2014. – Вип. 4 (297). – С. 129-136.
 2. Актуальні проблеми розвитку приватної вищої освіти в Україні[Електронний ресурс] / К.М. Ромащенко, Т.І. Ромащенко // Ефективна економіка. – 2014. – №3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua .
 3. Ціноутворення на освітні послуги в державних вищих навчальних закладах / К.М. Ромащенко , Т.І. Ромащенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №7. – С. 83-86.
 4. Ринок освітніх послуг вищої школи як фактор конкуренто-спроможності національної економіки [Електронний ресурс] / К.М. Ромащенко // Ефективна економіка. – 2014. – №5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Викладає дисципліни: «Історія економіки та економічної думки»,  «Економічна інтеграція», «Національна економіка і система національних рахунків», «Глобалістика».